Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym – Akademia Wiedzy

Rozdział I.

 1. Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – uczestnictwa w Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 4. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Akademii nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Akademii nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 5. W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Akademii przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Akademii.
 6. W przypadku braku udziału w Akademii lub przerwania Akademii w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Akademię.
 7. W przypadku braku możliwości udziału w Akademii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Akademii innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Akademii wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).

Rozdział II.

 1. Każda akademia obejmuje 4 do 6 modułów.
 2. Akademia obejmuje:
  1. uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  2. konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Akademii,
  3. pełne materiały szkoleniowe,
  4. opiekę ekspertów podczas całej Akademii,
  5. certyfikat uczestnictwa w Akademii.
 3. Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 4. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 5. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.

Rozdział III.

 1. Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akademii.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy