Uwaga! Sprzedaż zakończona! Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą >>

Patronat medialny:

Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami

 

Mieszkanie i Wspólnota

 

Real Estate Manager

Książka Obiektu Budowlanego 2019

Zasady prowadzenia KOB zgodne ze zmienionymi przepisami Prawa Budowlanego oraz najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego na 2019 rok!

warsztaty + konsultacje

 

Sprawdź program

Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami, Real Estate Manager oraz Mieszkanie i Wspólnota zapraszają na praktyczne warsztaty, prowadzone przez wieloletniego, licencjonowanego zarządcę nieruchomości – Michała Substyka.

Weź udział w warsztatach, jeżeli chcesz:
 • Mieć pewność, że prowadzisz KOB zgodnie z obowiązującym prawem i kontrola nie wykryje żadnych nieprawidłowości,
 • Wyposażyć się w gotową dokumentację, która potwierdza prawidłowe utrzymanie i przeglądy budynków,
 • Dowiedzieć się, co koniecznie musisz skontrolować w budynku w trakcie sezonu jesienno-zimowego, i jak prawidłowo udokumentować działania na obiekcie,
 • Chcesz wiedzieć, jak wobec rozproszonych i nieprecyzyjnych przepisów radzą sobie z KOB inni zarządcy i które z tych praktyk zatwierdził Nadzór Budowlany.
Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się:
 • Jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tabele KOB? Pokażemy, co tak naprawdę trzeba wpisywać do książki.
 • Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy załączać do KOB, aby bezproblemowo przejść kontrolę NB?
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 •  W jaki sposób dokumentować mniejsze przeglądy i kontrole,  jak np. kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych, kontrole gaśnic, hydrantów, przeglądy stacji transformatorowej i innych, które odbywają się w innych terminach niż „duże” kontrole – czy muszą być uwzględnione w KOB?
 • Które informacje w KOB wymagają załączników, jaka powinna być ich forma oraz metoda archiwizacji?
 • Jak zabezpieczyć własną odpowiedzialność na wypadek wykrycia błędów w kontekście przepisów PB obowiązujących w 2019 roku w świetle Ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 • Jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów i kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • W jaki sposób dokumentować poszczególne etapy budowy, remonty oraz termomodernizacje?
Uwaga!

Uczestnikom zostaną przekazane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – wraz ze wzorami dokumentów.

Program warsztatów
Część I
Panel prawny

Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego na 2019 r.

 • Nowe regulacje przepisów prawa budowlanego 2019 związane z instalacjami budowlanymi (Dz. U. z 2015 r., poz., 443) – jakie informacje (dane i rysunki) dotyczące projektowanych instalacji wewnętrznych należy dołączyć do KOB-a w zakresie budowy i przebudowy instalacji?
 • Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami PB– jakich zmian należy się jeszcze spodziewać w 2019 r.?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w 2019 r.?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych? Co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB?
 • Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza a KOB – jakie inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu podlegają przekazaniu właścicielom obiektów budowlanych przez inwestora?

Przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków oraz zasady dokumentowania ich w KOB

 • Co w sezonie zimowym, a następnie wiosennym, trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać?
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji w 2019 r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom w okresie zimowo-wiosennym? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty, – kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
Część II
Panel instruktażowy

Warsztat prowadzenia KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania

Podczas panelu warsztatowego wskażemy przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw – jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac z uwzględnieniem najbardziej newralgicznych działań zarządczych.

 • Strona 2-7 – kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu.
 • Strona 8-29 – jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów.
 • Strona 30-44 – w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję.
 • Strona 45-69 – w jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB.
 • Strona 70-73 – kiedy zakwalifikować zdarzenie, jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej.
 • Strona 74 – jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu.
Część III
Panel kontrolny

Analiza wniosków z kontroli NB przeprowadzonych w 2018 roku – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB - jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?
Część IV
Panel specjalny

Ćwiczenia + dyskusja

Na państwa specjalne życzenie na koniec szkolenia nastąpi sesja ćwiczeń w zakresie pracy z dokumentem. Dodatkowo podczas dyskusji kierowanej prelegent rozwiąże praktyczne problemy uczestników i odpowie na wszystkie szczegółowe pytania.

Prelegent
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.
Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB.

Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.

Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.

Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.

Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Koszt uczestnictwa
Wersja STANDARD

1499 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Dwa fachowe e-booki do wykorzystania w codziennej pracy:
  1. Opomiarowanie i rozliczanie zużycia ciepła - zasady doboru oraz eksploatacji ciepłomierzy oraz podzielników ciepła.
  Z poradnika dowiesz się:
  • Jakie są obowiązki właściciela i zarządcy obiektu wielolokalowego,
  • Jak prawidłowo rozliczać ciepło na konkretnych przykładach budynków.
  2. Poprawne konstruowanie umów budowlanych.
  W poradniku wyjaśnimy na przykładach:
  • Jakie postanowienia umów są niedozwolone,
  • Jakie zapisy powinny się znaleźć w dokumentach, aby zabezpieczyć interesy stron.
Wersja PREMIUM

1599 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Dwa fachowe e-booki do wykorzystania w codziennej pracy:
  1. Opomiarowanie i rozliczanie zużycia ciepła - zasady doboru oraz eksploatacji ciepłomierzy oraz podzielników ciepła.
  Z poradnika dowiesz się:
  • Jakie są obowiązki właściciela i zarządcy obiektu wielolokalowego,
  • Jak prawidłowo rozliczać ciepło na konkretnych przykładach budynków.
  2. Poprawne konstruowanie umów budowlanych.
  W poradniku wyjaśnimy na przykładach:
  • Jakie postanowienia umów są niedozwolone,
  • Jakie zapisy powinny się znaleźć w dokumentach, aby zabezpieczyć interesy stron.
Skorzystaj z promocji
Wybierz swoją wersję!
Zgłoś się
Sprzedaż biletów zakończyła się.
Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy