Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Certyfikowane warsztaty

Odpowiedzialność i obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2020 r.

Kompletna dokumentacja pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej

Sprawdź program
Jeżeli:
 • Odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2020 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 • Musisz wiedzieć, jak od stycznia 2020 r. zmienią się odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów,
 • Potrzebujesz podpowiedzi, jakie konkretnie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty, sprawozdania Twoja firma musi posiadać i przedkładać organom kontroli po wszystkich zmianach przepisów,

Nie może zabraknąć Cię na praktycznych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska.

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2020 r.
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać po 1 stycznia 2020 r.
 • Na co w 2020 r. w szczególności zwrócą uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo 
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2019 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę
Z warsztatów wyjdziesz z:
 • Wzorcowym planem wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi -  w tym powiemy jak w 2019 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2020 r. funkcjonować będzie baza BDO,
 • Szczegółowym i rzetelnym wykazem wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • Pewnością, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony  środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
Program warsztatów
Część I
PANEL TEORETYCZNY

1. Nowe przepisy środowiskowe 2019/2020 – podsumowanie zmian, które obligatoryjnie należy wdrożyć w każdej firmie

 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, omówienie zmian i nowelizacji przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2020 roku
 • Nowy obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami  - jak w 2020 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839 – najnowsze wytyczne
 • Obowiązkowe zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych
 • W jaki sposób nowelizacja Prawa Wodnego zmieniła postępowania administracyjne w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • Nowe funkcjonalności BDO od 1 stycznia 2020 r. -  co w praktyce oznaczać będzie obowiązek prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej
Część II
PANEL WARSZTATOWY

2. Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska

 • Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w 2020 r. –  zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji i jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna
 • Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza  wg aktualnych wytycznych na 2020 r.
 • Które działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia wodnoprawnego, a dla których wystarczy zgłoszenie
 • Pozwolenia zintegrowane – jak wygląda aktualna na 2020 r. procedura tworzenia wniosku

3. Najnowsze wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych – co jest istotne dla każdego przedsiębiorcy?

 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska - jak zmienią się wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020
 • Obowiązujące w 2020 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska - najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań za rok 2018
Warsztat

Obowiązujące w 2020 r. zasady ewidencjowania zanieczyszczeń

 • W jaki sposób dokumentować emisje związane z przeładunkiem oleju napędowego czy uwalnianiem czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych
 • O czym obowiązkowo należy pamiętać prowadząc bieżącą ewidencję i jakie dane gromadzić na potrzeby kontroli i przygotowania raportu do KOBIZE

4. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie odpadami wg najnowszych przepisów – na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę

 • Jak uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe gospodarowanie odpadami? - co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający, błędy w umowach kontra przepisy ustawy, kto może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki prawne oraz finansowe
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?
 • Jak w 2020 r. prowadzić bieżąco ewidencję odpadów – wskazówki praktyczne
Warsztat

Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wyglądać będzie elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli
Część III
PANEL KONTROLNY

5. Kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM – weryfikacja złożonych dokumentów wg najnowszych zasad

 • Omówienie obowiązków, uprawnień i zakresu kontroli WIOŚ oraz UM – co nowego w obszarze kontroli czeka przedsiębiorców w 2020 r.
 • Aktualne obowiązujące wysokości nakładanych kar pieniężnych w gospodarce odpadami – za co WIOŚ może nałożyć karę w wysokości 5.000 zł, a za co grozi nawet 1.000.000 zł kary
 • Kontrola ewidencji i sprawozdawczości przez WIOŚ i UM – na co szczególnie w bieżącym roku zwracali  uwagę inspektorzy oraz jakie błędy skutkujące karami były przez nich wykrywane najczęściej
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Prelegent
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Miejsce i termin

Warszawa, 09.12.2019 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy