Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE       Charaktery

Interwencja kryzysowa jako specjalistyczna pomoc psychologiczna


Jak zwiększyć skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z sytuacją kryzysową.

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz specjalistycznej pomocy terapeutycznej kierowanej do osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych w wyniku różnych zdarzeń życiowych.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z sytuacją kryzysową, np. przemocą, doświadczeniem traumy, rozłąką rodziny, przewlekłą chorobą, żałobą. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji kryzysowej, identyfikacji jej określonych rodzajów i faz kryzysu oraz wskażemy dobre praktyki przeprowadzenia interwencji w realiach pracy gabinetu.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Chcesz poznać specyfikę i złożony charakter pomocy terapeutycznej w interwencji kryzysowej oraz wyposażyć się w szereg wskazówek eksperta gotowych do wykorzystania w Twoim gabinecie, a także podczas zewnętrznych interwencji kryzysowych
 • Zauważasz, że do Twojego gabinetu przychodzą klienci zmagający się z kryzysami psychicznymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak prowadzić interwencję kryzysową, która będzie skuteczna i pomocna
 • Chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Na czym polega interdyscyplinarność, złożoność i uniwersalność kryzysu psychicznego oraz jak rozpoznawać towarzyszące mu emocje i pracować z nimi trakcie spotkań z klientem?
 • W jaki sposób nawiązać relację opartą na wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa między interwentem a klientem zarówno na początku kontaktu, jak i na dalszych etapach interwencji kryzysowej, aby zwiększyć efektywność stosowanych oddziaływań?
 • W jaki sposób negatywne emocje przyczyniają się do powstawania sytuacji kryzysowych? – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z klientem
 • W jaki sposób skutecznie przeanalizować okoliczności i ocenić kryzys zdrowia psychicznego? – przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych, typy kryzysów, w tym kryzysy normatywne, warunki początkowe, które warunkują zmniejszoną lub zwiększoną responsywność ofiar traumy masowej.
 • Jak ustalić cele pomocy specjalistycznej w nagłych sytuacjach życiowych oraz w jaki sposób odbudować poczucie bezpieczeństwa klienta by zwiększyć efektywność pracy terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych
 • W jaki sposób wykorzystać model interwencji kryzysowej według J. Gillilanda, propozycje modeli G.S. Belkina, podejście dyrektywne, niedyrektywne, kooperatywne oraz eklektyczną teorię interwencji kryzysowej w pracy z klientem doświadczającym kryzysu?
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy psychologicznej  z klientem oraz jak ułożyć współpracę by zmaksymalizować efekty tej pomocy? – praktyczne wskazówki doświadczonego eksperta
 • Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na sposób funkcjonowania osób przebywających w Polsce oraz zwiększone ryzyko wystąpienia kryzysów psychicznych, a szczególnie ich trudniejszych form  – ataków paniki, objawów PTSD, żałoby, strachu i lęku o życie swoje i swoich bliskich, nawet pomimo świadomości, że wojna nie toczy się w Polsce
 
Program warsztatów online:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania kryzysów psychicznych

 • Czym jest kryzys i jak funkcjonuje osoba w kryzysie? – definicja, podstawowe cechy, rodzaje i fazy kryzysu oraz charakterystyka funkcjonowania osoby w kryzysie
 • Interwencja kryzysowa i jej modele – jakie są dostępne metody działania terapeutycznego w interwencji kryzysowej?
  CASE STUDY: Charakterystyka pracy i działania w interwencji kryzysowej, podejście dyrektywne, niedyrektywne i kooperatywne omówione na konkretnym studium przypadku
 • Jakie mechanizmy warunkują powstawanie kryzysu, czym jest kryzys w kontekście terapeutycznym oraz w jaki sposób różnicować stan stałego zagrożenia i stan chwilowej nierównowagi klienta w interwencji kryzysowej?
 • Od jakich czynników zależy sposób doświadczania przez klienta kryzysu? – dominacja podejść integratywnych w sytuacji złożonej sytuacji kryzysowej i bardzo zróżnicowanych reakcji kryzysowych/traumatycznych w zależności od warunków początkowych klienta - wieku, jego rezyliencji, zasobów itp.
 • Niespodziewane wydarzenie losowe, wojna, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy fizycznej lub psychicznej – na czym polega interdyscyplinarność, złożoność i uniwersalność kryzysu psychicznego oraz jak rozpoznawać towarzyszące mu emocje? Podstawowe wskazania dla osób interweniujących w kryzysach nagłej straty
 • Nadmierne pobudzenie lub otępienie, zachowania nerwicowe, uzależnienia - jakie mechanizmy i zachowania warunkują kryzys chroniczny i związane z nim poczucie zagrożenia?
 • Jakie są najczęściej występujące powikłania w sytuacji kryzysowej i jakie emocje je warunkują?
  CASE STUDY: Omówienie stanu transkryzysowego i zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także ostrej reakcji na stres oraz wskazania interwencji wobec PTSD i w kryzysach traumatycznych
 • Czy kryzys zawsze jest tylko zagrożeniem? Wzrost potraumatyczny jako jeden z niespecyficznych skutków doświadczenia traumy lub sytuacji kryzysowej
Moduł 2

Specyfika diagnozy sytuacji kryzysowej i rozpoznawania kryzysów w nagłych sytuacjach życiowych

 • Jaka jest rola skutecznej i trafnej diagnozy kryzysu psychicznego oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę diagnostyczną by osiągnąć zamierzony cel - przywrócić równowagę, zmniejszyć doświadczenie traumy czy zwiększyć samoświadomość klienta? – omówienie narzędzi, jak np. arkusz oceny selekcyjnej oraz proces szacowania kryzysu
 • W jaki sposób nawiązać relację opartą na wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa między interwentem a klientem zarówno na początku kontaktu, jak i na dalszych etapach interwencji kryzysowej? – rola bezpiecznej relacji terapeutycznej w kontekście efektywności prowadzonych oddziaływań – lista przykładowych werbalnych reakcji interweniującego
 • Interwencja kryzysowa – podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, cechy interwenta, metody komunikacji z klientem, podstawowe reguły radzenia sobie z trudnym klientem oraz strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon
 • Jak interwent może o siebie zadbać? – praktyczne wskazówki oraz kwestie odpowiedzialności zawodowej i prawnej interweniujących w kryzysie
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia interwencyjne do pracy z klientem - omówienie indywidualnego modelu radzenia sobie z kryzysem BASIC Ph według prof. M. Lahada oraz przedstawienie konkretnych przykładów ich zastosowania
 • Jakie są najczęściej występujące fazy kryzysu według G. Caplana?
  CASE STUDY: Omówienie studium przypadku i praktyczne wskazówki jak je rozpoznawać oraz jak dostosować metody pracy z klientem do określonej fazy sytuacji kryzysowej
Moduł 3

Interwencja kryzysowa – metody pracy terapeutycznej

 • W jaki sposób określić istotę działania w interwencji kryzysowej oraz jak ułożyć współpracę z klientem?  – charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz indywidualne metody pracy z klientem okiem specjalisty-praktyka – arkusz zapisu pierwszego kontaktu z klientem
 • Jakie są niezbędne kroki podczas specjalistycznej pomocy w sytuacji kryzysowej? – przykładowe metody z uwzględnieniem określania strategii i planu terapii oraz efektywnej analizy sytuacji kryzysowej, z którą zmaga się klient; interwencja w trakcie pojedynczej sesji oraz kilku sesji
 • Jak pracować z ofiarą przemocy domowej, mobbingu czy napaści seksualnej? – czynniki sprzyjające przemocy domowej, błędne koło przemocy, wzór zakładania niebieskiej karty
  CASE STUDY: Interwencja kryzysowa wobec ofiary napaści seksualnej i molestowania
 • Interwencja w kryzysach suicydalnych
  CASE STUDY: Interwencja wobec klientki po zamachu samobójczym dokonanym na tle kryzysu małżeńskiego
 • Przykłady praktycznego zastosowania sześcioetapowego modelu interwencji kryzysowej według Jamesa Gillilanda - jakie są najskuteczniejsze narzędzia i techniki pracy terapeutycznej z klientem?
 • Czym jest eklektyczna teoria interwencji kryzysowej i jakie jest jej praktyczne zastosowanie w realiach gabinetowych oraz podczas zewnętrznych interwencji?
  CASE STUDY: Omówienie modelu równowagi, modelu poznawczego i modelu przemian psychospołecznych G.S. Belkina na konkretnych przykładach oraz wskazówki jak można zastosować ich elementy podczas pracy z klientem zmagającym się z określonym rodzajem kryzysu psychicznego
 • Model radzenia sobie ze stresem – BASIC Ph – przedstawienie i omówienie głównych założeń modelu w odniesieniu do specyfiki interwencji kryzysowej w pracy z klientem
Prowadząca
Martyna Jadczak-Turyk
Martyna Jadczak-Turyk

Psycholożka dzieci, młodzieży i dorosłych, seksuolożka, psychoterapeutka.

Psycholożka po Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ze specjalnością kliniczną i psychoterapii par. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, co uprawnia ją do pracy z dziećmi. Ukończyła również roczne studium z Interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum psychoterapii z tytułem interwenta kryzysowego. Posiada ukończone roczne studia podyplomowe z psychogeriatrii, a także dwuletnie z seksuologii klinicznej ukończone na SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat terapeutki motywującej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jest również psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie.

 

Na co dzień przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika www.psychoklinika.pl. Swoje doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w Prywatnych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także na stażach w MSW Drewnica w Ząbkach pod Warszawą, gdzie byłam na oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej i uczyłam się pracy z pacjentem z CHAD, schizofrenią, psychozą, a także z podwójną diagnozą  i w Poradniach Seksuologicznych i Patologii Współżycia w Warszawie. Nieustannie rozwija swoje kompetencje.

Posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi (Zespół Aspergera, Autyzm, Autyzm Atypowy, ADHD, wczesne wspomaganie rozwoju, trudności w koncentracji, trudności emocjonalne), młodzieżą (zaburzenia lękowe, depresyjne, niska samoocena, brak pewności siebie, lęk społeczny, spektrum autyzmu), a także dorosłymi (kryzys rodzinny, związkowy, życiowy, depresja, lęk, OCD, CHAD, wsparcie rodzin i partnerów osób z chorobą psychiczną, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach, poczucie samotności, porady wychowawcze, trudności natury seksuologicznej itp.).

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Jak powrócić do równowagi emocjonalnej?"
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy