Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Warsztaty online LIVE

Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych w kontekście specjalistycznej pomocy terapeutycznej

warsztaty poprowadzi Maria Dekert

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz specjalistycznej pomocy terapeutycznej kierowanej do osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych w kontekście różnych zdarzeń życiowych.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z sytuacją kryzysową, np. zagrożeniem samobójstwem, przemocą, doświadczeniem traumy, utratą bliskiej osoby, przewlekłą chorobą, żałobą. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji kryzysowej, identyfikacji jej określonych rodzajów i faz kryzysu oraz wskażemy dobre praktyki przeprowadzenia interwencji w realiach pracy gabinetu.

Warsztaty poprowadzi:
Maria Dekert
Maria Dekert

Jest psychoterapeutą, interwentem kryzysowym, superwizorem i trenerem treningu interpersonalnego oraz warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Prowadząc od 1990 r Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej uzyskała też w PTP certyfikat specjalisty w zakresie interwencji kryzysowej i superwizji w tej dziedzinie oraz certyfikat specjalisty i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy IPZ PTP. Jest też certyfikowanym provider’em TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy). Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność edukacyjną (szkolenia warsztatowe stacjonarne i on line, superwizje, konferencje, webinaria) i pomocową (psychoterapia, terapia traumy, interwencja kryzysowa, TRE) w ramach firmy Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna. Mieszka w Niepołomicach. Za swoją działalność, między innymi za upowszechnianie wiedzy i standardów interwencji kryzysowej i profilaktyki otrzymała w 2016 r Złoty Krzyż Zasługi.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Zauważasz, że do Twojego gabinetu przychodzą klienci zmagający się z kryzysami psychicznymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak prowadzić interwencję kryzysową, która będzie skuteczna i pomocna
 • Chcesz poznać specyfikę i złożony charakter pomocy terapeutycznej w interwencji kryzysowej oraz wyposażyć się w szereg wskazówek eksperta do wykorzystania od ręki w swoim gabinecie
 • Chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na sposób funkcjonowania człowieka oraz ryzyko wystąpienia kryzysów psychicznych – PTSD, poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, strach i lęk o swoje życie i zdrowie?
 • W jaki sposób negatywne emocje warunkują mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowych? – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z klientem
 • W jaki sposób skutecznie przeanalizować okoliczności i zdiagnozować kryzys zdrowia psychicznego? – przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych
 • Jak ustalić cele pomocy specjalistycznej w nagłych sytuacjach życiowych oraz w jaki sposób odbudować poczucie bezpieczeństwa klienta by zwiększyć efektywność pracy terapeutycznej? - podpowiedzi specjalistów-praktyków
 • Model interwencji kryzysowej według J. Gillilanda, propozycja modeli G.S. Belkina, podejście dyrektywne, niedyrektywne, kooperatywne, eklektyczna teoria interwencji kryzysowej  i elementy terapii mindfulness – dostępne narzędzia i metody pracy z klientem zmagającym się z kryzysem omówione krok po kroku na konkretnych przykładach i studium przypadku
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy terapeutycznej z klientem oraz jak ułożyć współpracę by zmaksymalizować efekty terapii? – praktyczne wskazówki doświadczonego eksperta
Program warsztatów online:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania kryzysów psychicznych

 • Jakie mechanizmy warunkują powstawanie kryzysu, czym jest kryzys w kontekście terapeutycznym oraz w jaki sposób różnicować stan stałego zagrożenia i stan chwilowej nierównowagi klienta w interwencji kryzysowej?
 • Niespodziewane wydarzenie losowe, ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy fizycznej lub psychicznej – na czym polega interdyscyplinarność, złożoność i uniwersalność kryzysu psychicznego oraz jak rozpoznawać towarzyszące mu emocje?
 • Zachowania nerwicowe, nadmierne pobudzenie lub otępienie - jakie mechanizmy i zachowania warunkują kryzys emocjonalny i związany z nim poczucie zagrożenia?
 • Czy pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia i zmiany w codziennym funkcjonowaniu nasilają występowanie kryzysów psychicznych? – omówienie problemu na konkretnych przykładach
 • Farmakoterapia, hospitalizacja, wsparcie prawnika, pracownika socjalnego, asystenta rodziny - jakie są inne, dostępne formy interwencji, które w praktyczny sposób mogą uzupełnić proces terapeutyczny?
 • Jakie są najczęściej występujące powikłania w sytuacji kryzysowej i jakie emocje je warunkują? – omówienie stanu transkryzysowego, wzrostu postraumatycznego i zespołu stresu pourazowego (PTSD) w kontekście interwencji kryzysowej  
Moduł 2

Specyfika diagnozy i rozpoznawania kryzysów w nagłych sytuacjach życiowych

 • Jaka jest rola skutecznej i trafnej diagnozy kryzysu psychicznego w dalszych etapach pracy terapeutycznej oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę diagnostyczną by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny - przywrócić równowagę, pozbyć się traumy, zwiększyć samoświadomość klienta, czy nabyć umiejętność rozwiązywania życiowych problemów?
 • Rozmowa z  osobą, która próbuje popełnić samobójstwo, z ofiarą przemocy w rodzinie czy z poszkodowanymi w wypadku komunikacyjnym tuż po zdarzeniu - na czym polega oraz jak wygląda pomoc psychologa i psychoterapeuty bezpośrednio w momencie i tuż po wystąpieniu kryzysu psychicznego?
 • W jaki sposób nawiązać relację opartą na wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa między terapeutą a klientem w dalszych etapach interwencji kryzysowej – czy jest to kluczowy element interwencji kryzysowej, który warunkuje skuteczność dalszych etapów pracy z klientem?
 • Jakie są istotne elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy? – znaczenie stopnia natężenia kryzysu  oraz aktualnej zdolności klienta do radzenia sobie z kryzysem podczas początkowego etapu pracy gabinetowej oraz konkretne przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania od ręki
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia interwencyjne do pracy z klientem - omówienie indywidualnego modelu radzenia sobie z kryzysem BASIC Ph według prof. M. Lahada  oraz przedstawienie konkretnych przykładów ich zastosowania
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie procesu oceny stanu klienta jako narzędzia diagnostycznego? – omówienie oceny inicjalnej, oceny permanentnej, oceny stanu funkcji poznawczych oraz oceny poziomu zagrożenia na konkretnych przykładach
 • Jak rozpoznawać typy sytuacji kryzysowych i w jaki sposób dostosować ich rodzaj do najskuteczniejszych metod diagnozy? – omówienie kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego i środowiskowego na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki skutecznej diagnozy w pracy gabinetowej
 • Jakie są najczęściej występujące fazy kryzysu według G. Caplana? – omówienie studium przypadku i praktyczne wskazówki jak je rozpoznawać oraz jak dostosować metody pracy z klientem do określonej fazy sytuacji kryzysowej
Moduł 3

Interwencja kryzysowa – metody pracy terapeutycznej

 • W jaki sposób określić istotę działania w interwencji kryzysowej oraz jak ułożyć współpracę z klientem by zmaksymalizować efekty terapii? – charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz indywidualne metody pracy z klientem okiem specjalisty-praktyka
 • Jakie są niezbędne kroki podczas specjalistycznej pomocy terapeutycznej w sytuacji kryzysowej? – przykładowe metody i scenariusze sesji terapeutycznych z uwzględnieniem określania strategii i planu terapii oraz efektywnej analizy sytuacji kryzysowej, z którą zmaga się klient
 • Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, odzyskanie autonomii rodzinnej i nauka rozpoznawania zagrożeń dotyczących niezaspokojonych potrzeb członków rodziny - w jaki sposób zaplanować pracę terapeutyczną w sytuacji, gdy kryzys emocjonalny dotyka całą rodzinę?
 • Przykłady praktycznego zastosowania sześcioetapowego modelu interwencji kryzysowej według Jamesa Gillilanda - jakie są najskuteczniejsze narzędzia i techniki pracy terapeutycznej z klientem?
 • Podejście dyrektywne, niedyrektywne i kooperatywne oraz zastosowanie elementów terapii mindfulness omówione na konkretnym studium przypadku - jakie są dostępne metody działania terapeutycznego w interwencji kryzysowej?
 • Czym jest eklektyczna teoria interwencji kryzysowej i jakie jest jej praktyczne zastosowanie w realiach gabinetowych? – omówienie modelu równowagi, modelu poznawczego i modelu przemian psychospołecznych G.S. Belkina na konkretnych przykładach oraz wskazówki jak można zastosować ich elementy podczas pracy z klientem zmagającym się z określonym rodzajem kryzysu psychicznego
 • Jak wystrzegać się pułapek oraz trudności podczas terapii, które wynikają ze specyfiki specjalistycznej pomocy w sytuacji kryzysowej? – praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z klientem

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawiającą się sytuację kryzysową oraz jakie techniki terapii zastosować w zależności od indywidualnego problemu, z którym zmaga się klient
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku zastosowania interwencji kryzysowej
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu + dostęp do pakietu 4 artykułów merytorycznych
  • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologicznej (autor: Katarzyna Konczelska)
   Czym charakteryzuje się kryzys psychiczny, jakie są cele interwencji kryzysowej oraz jakie są modele działania w pracy z klientem w interwencji kryzysowej? – wskazówki do zastosowania w pracy gabinetowej przedstawione na studium przypadku
  • Kryzys psychologiczny związany z diagnozą choroby zagrażającej życiu – zastosowanie interwencji kryzysowej (autor: Malwina Huńcza)
   W jaki sposób zastosować interwencję kryzysową u klienta doświadczającego kryzysu psychologicznego związanego z diagnozą choroby zagrażającej życiu? – przykładowe techniki pracy i opisy konkretnych przypadków
  • Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy u dzieci i młodzieży (autor: Karolina Pudełko)
   Czym jest doświadczenie traumatyczne, jak rozpoznawać najczęstsze reakcje emocjonalne na traumę i skutecznie ją diagnozować oraz jakie są dostępne sposoby interwencyjne ukierunkowane na traumę? – przedstawiamy wskazówki do wykorzystania od ręki w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Rodzina w kryzysie – zaburzone relacje (autor: Łukasz Krawętkowski)
   Jakiego rodzaju kryzysy mogą być doświadczane w rodzinie oraz w jaki sposób pracować ze wszystkimi członkami rodziny, którzy zmagają się z sytuacją kryzysową?  - wskazówki do pracy z rodziną podczas pierwszych spotkań w gabinecie
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • dostęp do pakietu 4 artykułów merytorycznych.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy