Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

           
 

Certyfikowane warsztaty online live

Przemoc fizyczna, psychiczna i cyberprzemoc jako przejawy przemocy rówieśniczej

Jak wdrożyć skuteczne postępowanie terapeutyczne i działania profilaktyczne?

Specjalistyczne warsztaty skierowane do psychologów, psychoterapeutów i pedagogów, oparte na praktycznych studiach przypadków, które wyposażą uczestników w niezbędne narzędzia terapeutyczne i protokoły postępowania w przypadku małoletniego pacjenta dotkniętego przemocą rówieśniczą wśród dzieci i młodzieży.

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aż 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy, w tym 66% z nich – przemocy ze strony rówieśników. Badania wykazały również, że doświadczenie przemocy rówieśniczej aż czterokrotnie zwiększa ryzyko samookaleczeń.

W obliczu tak alarmujących danych, głównym celem warsztatu jest zwrócenie uwagi specjalistów na skalę problemu, zapoznanie z jego specyfiką i przedstawienie w oparciu o case studies, sprawdzonych metod zapobiegania przemocy rówieśniczej oraz udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom oraz nastolatkom, które tego typu przemocy doświadczyły.

*Raport Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2023.

Weź udział w warsztatach, jeśli:
 • w swojej praktyce  pracujesz z dziećmi i młodzieżą, które narażone są lub doświadczają przemocy rówieśniczej, takiej jak przemoc fizyczna, psychiczna czy cyberprzemoc lub są jej sprawcami, a Ty chcesz wiedzieć, jakie metody terapii sprawdzą się w danej sytuacji najlepiej,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter zjawiska przemocy rówieśniczej oraz wyposażyć się w szereg praktycznych wskazówek i narzędzi możliwych do wykorzystania w gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy dzieciom i nastolatkom doświadczającym przemocy ze strony rówieśników lub stosującym przemoc wobec swoich kolegów/koleżanek.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak skutecznie identyfikować sytuacje sprzyjające wystąpieniu przemocy rówieśniczej oraz indywidualne czynniki ryzyka doświadczania przemocy rówieśniczej, aby zapobiegać i minimalizować jej skutki?
 • Dlaczego relacja terapeutyczna jest tak istotna w kontakcie z małoletnim pacjentem i jak różni się jej nawiązywanie w kontakcie z dzieckiem doświadczającym lub stosującym przemoc rówieśniczą?
 • Jakie konkretne formy przemocy rówieśniczej możemy obecnie obserwować w relacjach między dziećmi i nastolatkami, czym objawiają się te rodzaje przemocy i jakie konsekwencje dla funkcjonowania małoletniego klienta niosą?
 • Jak identyfikować zachowania mogące świadczyć o stosowaniu lub doświadczaniu przemocy rówieśniczej, zarówno u konkretnego pacjenta, jak i wśród grupy, np. klasowej?
 • Z jakimi zaburzeniami może współwystępować doświadczanie przemocy rówieśniczej przez dziecko/nastolatka i na jakie zachowania/objawy warto zwrócić uwagę w kontekście diagnozowania, m.in. depresji, zaburzeń lękowych czy samookaleczeń i myśli samobójczych.
 • Jak za pomocą Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji pracować z dzieckiem lub nastolatkiem doświadczającym trudności emocjonalnych lub trudności w funkcjonowaniu społecznym?
 • W jaki sposób wprowadzić elementy praktyki uważności do pracy terapeutycznej zarówno z dzieckiem doświadczającym przemocy, jak i do pracy z dzieckiem stosującym przemoc rówieśniczą?
 • Jak włączyć do procesu terapeutycznego rodziców i opiekunów dziecka, a najlepiej też jego nauczycieli, aby zmaksymalizować efekty prowadzonych działań terapeutycznych?
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy i czynniki stanowiące podłoże przemocy rówieśniczej

 • Indywidualne czynniki ryzyka – jakie sytuacje i cechy zwiększają podatność dziecka/nastolatka do stosowania przemocy wobec rówieśników lub zwiększają ryzyko doświadczenia tego typu przemocy?
 • Czynniki sprzyjające występowaniu przemocy w sytuacjach relacji rówieśniczych – na jakie sytuacje warto zwrócić szczególną uwagę, aby zapobiegać i wcześnie identyfikować ryzyko wystąpienia przemocy rówieśniczej, m.in. w klasie szkolnej?
 • Relacja terapeutyczna w kontakcie z małoletnim pacjentem – jak różni się nawiązywania relacji z dzieckiem/nastolatkiem doświadczającym przemocy rówieśniczej od nawiązywania relacji terapeutycznej z dzieckiem/nastolatkiem stosującym przemoc? Praktyczne wskazówki do zastosowania w pracy terapeutycznej.
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania cyberprzemocy – omówienie specyfiki zjawiska cyberprzemocy jako stosunkowo nowego problemu w praktyce psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz wskazanie na najpoważniejsze zagrożenia, jakie niesie za sobą coraz większa aktywność dzieci i nastolatków w Internecie.
Moduł 2

Rodzaje przemocy rówieśniczej i jej konsekwencje

 • Bullying fizyczny, słowny, elektroniczny i relacyjny – jakie formy przemocy można wyróżnić ze względu na rodzaj działań podejmowanych przez sprawcę i czym charakteryzują się poszczególne formy przemocy rówieśniczej?
 • Jak zapobiegać agresji wśród dzieci i nastolatków zanim dojdzie do krzywdzenia? – jak skutecznie identyfikować sytuacje konfliktowe­ i adekwatnie reagować na przemoc rówieśniczą, która w początkowym etapie może być uznawana za zwykły sposób funkcjonowania dzieci i nastolatków w warunkach szkolnych, jak np. plotkowanie, wyśmiewanie, przezywanie?
 • Jak identyfikować w trakcie rozmowy z dzieckiem lub nastolatkiem informacje mogące świadczyć o doświadczaniu przemocy rówieśniczej lub stosowaniu jej przez młodego pacjenta?
 • CASE STUDY: Przykład rozmowy z nastolatkiem ze wskazaniem na diagnostyczne elementy wypowiedzi małoletniego pacjenta i praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennej pracy gabinetowej.
 • Jakie konsekwencje dla zdrowia psychicznego i funkcjonowania dziecka/nastolatka niosą ze sobą poszczególne rodzaje przemocy? – wskazanie na najpoważniejsze zagrożenia doświadczania przez małoletniego pacjenta przemocy rówieśniczej, jak np. depresja, lęki, samookaleczenia czy myśli samobójcze, i sposoby projektowania skutecznych interwencji w danej sytuacji.
Moduł 3

Interwencje i metody terapeutyczne w pracy z małoletnim dotkniętym przemocą rówieśniczą

 • Terapia schematów – zastosowanie terapii schematów w pracy nad zmianą przekonań i nastawienia dziecka lub nastolatka stosującego przemoc wobec rówieśników – jak przekonać małoletniego pacjenta do stosowania innych strategii niż agresja?
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i Trening Zastępowania Agresji (TZA) – jak za pomocą technik TUS i TZA pomóc małoletniemu pacjentowi w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych czy w nauce regulowania i wyrażania własnych emocji?
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – w jaki sposób nauczyć dziecko lub nastolatka akceptującej postawy względem swoich myśli i uczuć, nauczyć go budować „współczującą” relację z samym sobą, a tym samym zwiększyć odporność i elastyczność psychologiczną małoletniego pacjenta?
 • Mindfulness (trening uważności) – omówienie sposobów wykorzystania mindfulness w redukowaniu nieprzyjemnych uczuć u dzieci i młodzieży, jak np. złość, strach lub lęk, powstałe na skutek doświadczania przemocy rówieśniczej.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami – jak skutecznie zawrzeć sojusz terapeutyczny z osobami z najbliższego otoczenia dziecka/nastolatka, aby zmaksymalizować efekty podejmowanych działań terapeutycznych?
 • CASE STUDY: Omówienie przykładów sytuacji prezentujących różne rodzaje przemocy rówieśniczej wraz z omówieniem proponowanych do danej sytuacji interwencji terapeutycznych.
Warsztaty poprowadzi
Natalia Ośko
Natalia Ośko

Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych, arteterapeutka, trenerka TUS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia). Przez cztery lata pracowała w integracyjnym przedszkolu, w którym udzielała pomocy psychologicznej najmłodszym. Ma doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z ludźmi z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Ukończyła studia podyplomowe – Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej, podczas których zdobywała doświadczenie, prowadząc warsztaty dla dzieci oraz prowadząc zajęcia z dorosłymi w Szpitalu Tworkowskim. Na co dzień przyjmuje pacjentów w Poradnie Zdrowia Psychicznego Psychoklinika www.psychoklinika.pl. Miała możliwość prowadzić również psychoedukacyjne warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Cały czas się doszkala i uczy, jest w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Cresentia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W związku z tym jest również członkinią PTTPB.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy