Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Psychologia w Praktyce      CHARAKTERY

 

Szkolenie online LIVE

Wykorzystanie Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi

Warsztaty poprowadzi Renata Gołębiowska

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach doskonalących dla psychologów, pedagogów, wychowawców i psychoterapeutów, podczas których zyskasz rzetelną wiedzę z zakresu wykorzystania treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi, którą od ręki będziesz potrafił zastosować w praktyce.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metody TUS Arnolda Goldsteina w pracy z dziećmi z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, mającymi skłonność do izolowania się, wykazującymi trudne zachowania, mającymi niską samoocenę oraz cierpiącymi z powodu zaburzeń i trudności z obszaru zdrowia psychicznego.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci pojawiających się w Twoim gabinecie przejawia lęk lub silny stres podczas kontaktów rówieśniczych i rozmów z dorosłymi.
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki sprawdzone przez ekspertów metody i techniki wspierające dzieci w radzeniu sobie z nieśmiałością, regulacją emocji, niskim poczuciem własnej wartości i innymi trudnościami psychologicznymi.
 • Chcesz udoskonalić swój warsztat o umiejętności przydatne w pracy z dziećmi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD czy niedostosowaniem społecznym i trudnościami emocjonalnymi.
W trakcie warsztatów omówimy na przykładach:
 • Jak zaplanować trening Goldsteina, by skutecznie kształtować umiejętności społeczne i komunikacyjne? - optymalny czas, struktura zajęć, wielkość i dobór grupy, dostosowanie ćwiczeń do wieku, rodzaju zaburzeń i możliwości dzieci.
 • Jak dostosować formę pracy do potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i zmagających się z różnorodnymi trudnościami? – gotowe do zastosowania strategie prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Jak zaplanować proces generalizacji i transferu umiejętności? - praktyczne wskazówki, dzięki którym ułatwisz dziecku przeniesienie nabytych podczas treningu umiejętności do codziennych sytuacji.
 • Jak pomóc nieśmiałym dzieciom poradzić sobie z lękiem i stresem związanym z sytuacjami społecznymi? – techniki integracyjne, ćwiczenia w parach i grupach, praca z indywidualnym systemem wzmocnień na konkretnych przykładach.
 • Jak za sprawą treningu umiejętności społecznych pomóc małoletnim klientom w zmianie nieadaptacyjnych zachowań? – praca nad rozpoznawaniem i kontrolą emocji, nauka zasad i reguł społecznych.  
 • W jaki sposób kształtować u dzieci umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie i nawiązywania współpracy? – trening komunikacji, ćwiczenia integrujące, nauka proszenia o pomoc, nauka wymiany.
 • Jak w ramach kształtowania kompetencji społecznych u dzieci integrować różne podejścia terapeutyczne? - łączenie treningu umiejętności społecznych, treningu komunikacji, teorii umysłu, metod wspierających rozwój emocjonalny i podnoszących samoocenę u dzieci.
 • Za pomocą jakich technik rozwijać u dzieci umiejętności społeczne? – wskazówki jak wykorzystać metody oparte o uczenie się zachowań pasujących do danych sytuacji społecznych, praca nad przestrzeganiem norm i zasad społecznych, nabywanie konkretnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, redukcja stresu, nabywanie umiejętności czekania na swoją kolej, współpracy i wymiany.
Program warsztatów

Każdy z modułów został przygotowany w oparciu o nowoczesne metody sprawdzone przez doświadczonych trenerów umiejętności społecznych, pedagogów i terapeutów. Nauczysz się korzystać z funkcjonalnych rozwiązań i wprowadzisz do swojej codziennej pracy techniki, scenariusze zajęć i ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne dzieci, dostosowane do konkretnych trudności.

Moduł 1

Wprowadzenie do wykorzystania Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi

 • Jak dostosować metody i formy pracy do konkretnych trudności jakie przejawia dziecko? – wskazówki dotyczące rozpoznawania trudności komunikacyjnych i społecznych u dzieci.
 • Na co warto zwrócić uwagę podczas planowania zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych? – Jak w praktyce określać założenia, zasady organizacji zajęć i cele terapeutyczne?
 • Jak prawidłowo poprowadzić modelowanie, odgrywanie ról, przekazywanie informacji zwrotnej, generalizację? – przykłady zastosowania podstawowych procedur TUS Goldsteina podczas sesji treningowej.
 • Jak przeprowadzić indywidualny, a jak grupowy Trening Umiejętności Społecznych? – praktyczne wskazówki i scenariusze różnych wariantów zajęć.
 • W przypadku jakiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych rekomendowane jest stosowanie TUS, a w jakich przypadkach metoda ta nie znajduje zastosowania? – porady dotyczące optymalnego doboru grupy zajęciowej.
 • Jakie strategie postępowania przyjąć w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy? – profilaktyka, ustalenia dotyczące zasad i reguł pracy w grupie, omówienie na przykładach roli terapeuty.
 • Jak uczyć dzieci przyjmowania perspektywy drugiej osoby, rozumienia myśli, poglądów i uczuć innych? – wprowadzenie do zajęć elementów teorii umysłu.
Moduł 2

Przykłady wykorzystania ćwiczeń i technik z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych u dzieci z konkretnymi zaburzeniami i w normie intelektualnej

 • Jakie są korzyści stosowania Treningu Umiejętności Społecznych wśród dzieci ze spektrum autyzmu? – techniki pozwalające na wyrównywanie deficytów związanych z zaburzonym cyklem rozwoju społecznego i brakami w zakresie rozumienia teorii umysłu, sposoby budowania elastycznych systemów i strategie radzenia sobie w różnych kontekstach społecznych.
 • Jakiego rodzaju ćwiczenia i metody wykorzystać w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera? – gotowe do wprowadzenia do praktyki terapeutycznej elementy treningu komunikacji społecznej, treningu integracyjnego, odgrywania ról, uczenia przez obserwacje, nauki wykorzystywania i rozpoznawania komunikatów niewerbalnych.
 • Za pomocą jakich technik rozwijać u dzieci umiejętności współpracy i kompetencje komunikacyjne? – ćwiczenia wpływające na poprawę kontaktu wzrokowego, nabywanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, adaptacyjne strategie rozwiązywania konfliktów, nauka zasady naprzemienności relacji, nauka zadawania pytań, modele komunikacji oparte o Porozumienie bez Przemocy.
 • Jak za pomocą TUS wspierać rozwój emocjonalny dzieci? – nauka rozpoznawania emocji i potrzeb, kształtowanie empatii, nauka sposobów radzenia sobie ze wstydem, złością, smutkiem i lękiem.
 • Jakie rozwiązania z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dają najlepsze efekty w pracy z dziećmi z ADHD? – przedstawimy sprawdzone metody pracy wspierające modyfikację trudnych zachowań, takie jak Trening Zastępowania Agresji (ART) i hamowania złości, Porozumienie bez Przemocy.
 • Jak pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? –  jak zwiększać samodzielność, kształtować adaptacyjne modele zachowań i współpracy oraz jak uczyć dzieci prawidłowego stosowania mowy czynnej i biernej w komunikacji społecznej.
 • Za pomocą jakich metod i narzędzi pomóc dzieciom przezwyciężyć lęk społeczny i nieśmiałość – praktyczne omówienie zastosowania schematu ABC (Adversity, Beliefe, Consequence), technik redukujących stres i napięcie oraz ćwiczeń rozwijających świadomość różnic i podobieństw międzyludzkich.
Moduł 3

Analiza opisów przypadków i propozycje konkretnych rozwiązań opartych na metodzie TUS

 • Omówimy konkretne studia przypadków, dzięki którym dowiesz się, jakie techniki TUS wykorzystać w pracy z konkretnymi zaburzeniami i trudnościami psychologicznymi.
 • Przedstawimy zaczerpnięte z praktyki terapeutycznej przykłady pracy nad rozwojem umiejętności społecznych u dzieci w normie intelektualnej.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy, które można osiągnąć w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami lękowymi i dziećmi zdrowymi.
   

Opis przypadku 1

Nieśmiałość i niska samocena

8 letni Antek jest uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej. W przeciwieństwie do jego rówieśników, nie nawiązał dotąd relacji z dziećmi ze swojego otoczenia. Mimo tego, że na lekcjach samodzielnie wykonuje zadania bez większych trudności, chłopiec nie angażuje się w prace grupowe. Stroni też od zabaw i rozmów w trakcie przerw. Jest bardzo wrażliwy i silnie przeżywa porażki czy niepowodzenia. Rodzice dziecka i jego wychowawca zaobserwowali u chłopca brak pewności siebie i nieśmiałość w kontaktach społecznych. W domu Antek jest wesołym dzieckiem, bawi się z młodszym rodzeństwem i prawidłowo komunikuje się z bliskimi, lecz niechętnie wychodzi rano do szkoły. Mówi rodzicom, że to ze względu na brak kolegów w klasie.

 

Opis przypadku 2

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W wieku 2 lat u Kajetana rozpoznano zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dziś chłopiec ma 5 lat i uczęszcza do przedszkola specjalnego. Autyzm Kajetana objawia się nadruchliwością, zachowaniami autoagresywnymi, niewyraźną mową, problemami z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Chłopiec reaguje niepokojem i zdenerwowaniem na zmiany w rozkładzie dnia. Ma też problemy w nawiązywaniu interakcji społecznej, w zrozumieniu uczuć i intencji innych ludzi.

Korzyści ze spotkań w formule online
 • SPOTKANIA NA ŻYWO
  Gwarantujemy, że wszystkie nasze spotkania są prowadzone w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały.
   
 • ŁATWY DOSTĘP
  Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
   
 • WYGODA
  W szkoleniu możesz uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu.
   
 • NOWOCZESNOŚĆ
  Szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo.
   
 • OSZCZĘDNOŚĆ
  Szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie trzeba ponosić kosztów delegacji.
   
 • KONTAKT Z PRELEGENTEM
  W trakcie szkolenia zapewniamy stały kontakt z prowadzącym, dzięki czemu skonsultujesz swoje wątpliwości z ekspertem.
   
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOSTĘPU DO NAGRAŃ
  Wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
Prelegent
RENATA GOŁĘBIOWSKA

Neurologopeda, pedagog specjalny

Specjalizuje się w diagnozie klinicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi terapię indywidulaną i grupowe treningi umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami. Specjalizuje się w pracy nad rozwojem mowy komunikatywnej i rozwojem relacji. Pracuje w  Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie, w  Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz prowadzi własny gabinet. Od 2003 roku prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców dzieci z zaburzeniami, a także wykłady i ćwiczenia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. 

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
 3. SUPERPREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
  • pakiet materiałów dodatkowych:
   • Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD) – techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i studium przypadku - Magdalena Lange-Rachwał
   • Metody pracy z osobami z deficytami w obszarze umiejętności społecznych - Anna Jarosz
   • Przy użyciu jakich metod diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży? - Anna Kolan-Zwolińska
   • Pierwsze symptomy ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – Beata Rydkodym
   • Podejście systemowe w terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - Ewa Golbik-Madej
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy