Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online

Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży - niuanse diagnostyczne i wyzwania terapeutyczne w pracy z małoletnim pacjentem

Warsztaty poprowadzi Klaudia Staniewska

Specjalistyczne warsztaty doskonalące zostały stworzone z myślą o psychologach, psychoterapeutach, pedagogach, pedagogach specjalnych i pracownikach socjalnych. Szkolenie poszerzy i pogłębi Twoją wiedzą oraz umiejętności diagnozy, prowadzenia terapii oraz udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży cierpiącym na zaburzenia więzi.

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do korzystania z nowoczesnych metod terapii w pracy z dziećmi cierpiącymi na reaktywną i zahamowaną formę zaburzeń więzi. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty terapii, opowiemy o metodach diagnostycznych i wyzwaniach w pracy z dziećmi cierpiącymi na RAD.

Weź udział w warsztatach, jeżeli:
 • W swojej pracy zawodowej masz styczność z dziećmi i nastolatkami mającymi poważne problemy z nawiązywaniem relacji lub wykazującymi nadmierną ufność w stosunku do nieznajomych,
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów pozabezpiecznych stylów przywiązania oraz zaburzeń więzi,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone przez innych specjalistów strategie i techniki pracy z dziećmi, które na przykład na wczesnym etapie rozwoju doświadczyły traumy rozdzielenia z opiekunem,
 • Chcesz udoskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia terapii i udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom wywodzącym się z dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego.
W trakcie warsztatów omówimy:
 • Jak kształtują się style przywiązania oraz jakie konsekwencje dla funkcjonowania dziecka ma wykształcenie nieprawidłowych więzi z opiekunem? – omówienie praktycznych implikacji teorii przywiązania Bowlby’ego
 • Jak dysfunkcje środowiskowe i anomalne zachowania wychowawcze opiekunów wpływają na powstawanie zaburzeń więzi u dziecka? – czynniki wpływające na wykształcenie formy rozhamowanej i zahamowanej zaburzenia
 • Jakie pytania diagnostyczne zadać, by prawidłowo rozpoznać objawy RAD, takie jak: brak kontroli impulsów, unikanie kontaktu fizycznego i zachowania antyspołeczne oraz jak odróżnić je od antyspołecznego i unikającego zaburzenia osobowości?
 • Na co zwracać uwagę dokonując rozpoznania stylów przywiązania: bezpiecznego, unikającego, ambiwalentnego i zdezorganizowanego oraz diagnozy zaburzeń przywiązania? – wskazówki jak ustrzec się pułapek diagnostycznych
 • W jaki sposób zaburzenia więzi wpływają na funkcjonowanie człowieka w rożnych obszarach życia – od wczesnego dzieciństwa aż po konsekwencje RAD w dorosłości? – analiza społecznych i emocjonalnych konsekwencji zaburzeń przywiązania na podstawie case studies
 • W jaki sposób zaplanować proces diagnostyczny, aby w jego trakcie zebrać informacje niezbędne do prawidłowego rozpoznania zaburzeń więzi u dziecka, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi ICD-10 oraz ICD-11?
 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową RAD oraz innych zaburzeń psychicznych o podobnych symptomach, jak np. zaburzenia lękowe, PTSD czy fobia społeczna? – omówienie kluczowych wskazówek diagnostycznych
 • Jak za pomocą metod zaczerpniętych z terapii rodzinnej, terapii rodzic-dziecko, psychoedukacji oraz technik opartych na teorii więzi i zwiększaniu odzewu i wrażliwości dorosłego współpracować z dzieckiem cierpiącym na zaburzenia więzi i jego opiekunami? – praktyczne wskazówki dostosowane do realiów pracy, m. in. z rodziną dysfunkcyjną, opiekunem zastępczym i rodzicem zmagającym się z uzależnieniem i innymi trudnościami psychicznymi
 • W jaki sposób ułożyć plan terapeutyczny oraz scenariusz sesji, aby zintegrować w nim najefektywniejsze metody pracy z małoletnim pacjentem, jak np. metoda "Obserwuj, czekaj i zastanawiaj się", "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania” czy manipulacja wrażliwymi reakcjami?
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez pracę z dzieckiem, które doświadczyło poważnych zaniedbań, przemocy i nagłego oddzielenia od opiekunów? – konkretne przykłady z pracy eksperta
 • W jaki sposób rozpoznać najczęściej spotykane zaburzenia i trudności współistniejące z RAD takie jak: spłycenie afektu, trudności w nauce, zespół stresu pourazowego, depresja dziecięca czy zaburzenia snu oraz w takim przypadku jak zaplanować pracę terapeutyczną? – studium przypadku i procedura prowadzenia diagnozy dyferencyjnej (wg. DSM i ICD) i alternatywnych form diagnostycznych (Kwestionariusz Zaburzenia Więzi Randolpha oraz RADQ)
PROGRAM WARSZTATÓW
Moduł I

Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburzeń więzi

 • Jak przebiega proces kształtowania się więzi dziecka z osobą dorosłą oraz jak nieprawidłowy model więzi przekłada się na budowanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, występowanie zachowań agresywnych i zaburzeń emocjonalnych? – analiza opisów przypadków, w oparciu o teorię przywiązania Bowlby’ego
 • Czynniki, które wpływają na kształtowanie się dysfunkcji w obrębie więzi dziecka i opiekuna – omówienie uwarunkowań środowiskowych i temperamentalnych przyczyniających się do powstania RAD, takich jak brak odpowiedniej opieki i zaniedbania dziecka, maltretowane, wykorzystywane, nadużywane, złe traktowane oraz wysoka wrażliwość i reaktywność emocjonalna dziecka
 • Jak kształtują się style bezpiecznego i poza bezpiecznego przywiązania: unikający, ambiwalentny i zdezorganizowany oraz na podstawie jakich przesłanek można je rozpoznać? – omówienie rodzajów przywiązania i ich konsekwencji dla zachowań dzieci i nastolatków na podstawie przykładów pracy terapeutycznej
 • Wpływ dysfunkcyjnej rodziny i anomalnych zachowań wychowawczych na występowanie zaburzeń więzi u dzieci – przykłady z pracy terapeutycznej z małymi pacjentami wywodzącymi się z trudnych środowisk
Moduł II

Kryteria i wyzwania diagnostyczne

 • Omówienie na konkretnych przykładach z gabinetu, sprawdzonych procedur i narzędzi diagnostycznych stosowanych w pracy z zespołem zaburzonych więzi – Procedura Dziwnej Sytuacji (Strange Situation Procedure), Wywiad o Zaburzeniach Więzi (DAI) oraz procedura oddzielenia i ponownego połączenia.
 • Metoda steam stories, metoda obrazkowa, elementy dramaterapii i inne skuteczne techniki narracyjne wykorzystywane przy ocenie przywiązania u dzieci. W jaki sposób wykorzystać wymienione techniki projekcyjne, by ułatwić proces diagnostyczny i zwiększyć trafność diagnozy?
 • Jak przeprowadzić diagnozę różnicową RAD i innych zaburzeń psychicznych dających podobne symptomy (zaburzenia osobowości opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego i fobia społeczna) oraz diagnostykę funkcjonalną zaburzeń więzi? – wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji dziecka i nastolatka w interakcji z jego podstawowymi opiekunami oraz osobami obcymi
 • Jak na podstawie informacji zebranych w wywiadzie diagnostycznym i środowiskowym właściwie rozpoznać zaburzenia przywiązania w formie zahamowanej i reaktywnej u dzieci? – porównanie kryteriów diagnostycznych ICD-10 z najnowszą klasyfikacją ICD-11, przełożenie ich na praktykę terapeutyczną oraz porady, jak ustrzec się przed pułapkami diagnostycznymi
Moduł III

Specyfika i niuanse terapii zaburzeń więzi u dzieci i młodzieży

 • Jak dokonać oceny bezpieczeństwa dziecka w jego środowisku? – wstępna faza interwencji oraz omówienie współpracy psychologa z innymi instytucjami pomocy rodzinie
 • Jakie podejście zastosować, by nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka czy nastolatka mającego poważne trudności w nawiązywaniu więzi? – rola bezpiecznego środowiska emocjonalnego oraz szczerych, otwartych reakcji w budowania relacji terapeutycznej z małym pacjentem z trudnościami w nawiązywaniu kontaktu z dorosłymi na przykładzie terapii więzi, terapii rozwojowej i terapii opartej na różnicach indywidualnych
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nawiązywaniu komunikacji, które doświadczyło dotkliwej straty lub traumy? – przykładowe ćwiczenia i scenariusze sesji CPP (Child Parent Psychothrapy) i wideotreningu komunikacji VIT
 • Za pomocą jakich programów terapeutycznych osiągniesz najlepsze efekty w pracy z rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem z RAD – praktyczny poradnik stosowania programów interwencji krótkoterminowej: Family Minds i Adopting Minds
 • Jakie interwencje terapeutyczne podjąć, by skutecznie pomóc dziecku lub nastolatkowi cierpiącemu z powodu RAD? – wytyczne i techniki rekomendowane przez Amerykańską Akademię Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży, m. in.  metoda "Obserwuj, czekaj i zastanawiaj się", zmodyfikowane "Wskazówki do interakcji", "Cykl bezpieczeństwa", psychoterapia rodzic-dziecko, "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania - ABC" oraz Interwencja z New Orleans
Moduł IV

Case study – omówienie przykładów pracy z dziecięcymi pacjentami

 • Omówimy konkretne studia przypadków dzieci i nastolatków wywodzących się z różnych kontekstów środowiskowych – rodzina dysfunkcyjna, strata rodzica na wczesnym etapie rozwoju, dom dziecka
 • Przedstawimy przykłady zaczerpnięte z praktyki terapeutycznej ekspertki z dziećmi w różnym wieku
 • Opowiemy o prognozie rezultatów prowadzenia działań prewencyjnych i terapeutycznych wśród dzieci z dysfunkcyjnych rodzin oraz dzieci z zaburzeniami więzi   
 • Omówimy na przykładach jak rozróżnić RAD od zaburzeń ze spektrum autyzmu, schizofrenii dziecięcej, PTSD i zaburzeń osobowości
Warsztaty poprowadzi
Klaudia Staniewska

Absolwentka psychologii klinicznej Wydziału Psychologii WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), psycholog dziecięcy i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła roczne szkolenie z terapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa w szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU, która jest jednym z wiodących, niepublicznych ośrodków kształcących psychoterapeutów. Ukończyła szkolenie z Treningu 

Umiejętności Społecznych, który stał się częścią jej pracy zawodowej. W swojej pracy zajmuje się dziećmi w wieku od 3 lat oraz młodzieżą do 18 roku życia. Prowadzi również psychoedukację dla ich rodziców. W swojej codziennej pracy zawodowej wspiera dzieci z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń nastroju (depresyjnych), zaburzeń emocjonalnych, tikowych i zespołu Tourette’a, zaburzeń lękowych oraz fobii, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw), zaburzeń pod postacią somatyczną, czy też zaburzeń tożsamości płciowej.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy