Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

CERTYFIKOWANE WARSZTATY BUDOWLANE

Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces budowlany w 2020 roku?

Najnowsze procedury, aktualne wzory dokumentów i zakresy odpowiedzialności inwestora, projektanta i kierownika budowy

Jeżeli:
 • Chcesz zyskać gwarancję, że prowadzisz proces budowlany zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2020 roku i bezproblemowo przejść przez kontrole NB, PIP czy PSP,
 • Potrzebujesz aktualnej dokumentacji w zakresie poszczególnych etapów procesu budowlanego od przygotowania po odbiór końcowy, aby mieć pod kontrolą całość prowadzonych prac,
 • Chcesz wiedzieć jak od 1 stycznia zmieni się odpowiedzialność i zadania poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego,

Weź udział w praktycznych warsztatach, które kompleksowo i „krok po kroku” przeprowadzą Cię przez cały proces inwestycyjny zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi i wytycznymi na 2020 rok, dzięki czemu będziesz pewny, że dokładnie znasz swoje obowiązki oraz zakres odpowiedzialności za powierzone Ci zadania.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie nowe obowiązki w zakresie prowadzenia inwestycji trzeba koniecznie uwzględnić przygotowując się do prowadzenia procesu budowlanego w 2020 roku,
 • Jak bezproblemowo przygotować oraz wypełnić wszystkie dokumenty wymagane przy robotach budowlanych, by dotrzymać odpowiednich terminów i nie doprowadzić do opóźnień,
 • Jak przygotować się do kontroli Nadzoru Budowlanego – na co w 2020 roku kontrolerzy będą zwracali uwagę w pierwszej kolejności,
 • Jakich kroków nie można pominąć podczas przygotowywania inwestycji w przypadku remontu lub adaptacji istniejącego już budynku,
 • Jak prawidłowo interpretować przepisy budowlane dotyczące poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego i które regulacje mają pierwszeństwo, jeśli wytyczne ustaw nachodzą na siebie,
 • Jak właściwie skoordynować działania projektanta, inwestora i kierownika budowy, by inwestycja przebiegała zgodnie z planem, bez opóźnień i sporów,
 • Jak na etapie podpisywania umowy odpowiednio i z korzyścią dla obu stron procesu budowlanego uregulować zasady dotyczące przeprowadzenia odbioru robót,
 • Jakich procedur organizacyjnych przestrzegać, aby być dobrze przygotowanym do odbioru robót budowlanych - by ich rezultat satysfakcjonował wszystkie strony procesu inwestycyjnego, nie doprowadzając do sporu sądowego,
 • Jakie dokumenty należy gromadzić w trakcie trwania inwestycji i jak prawidłowo przygotować protokoły.
Na warsztatach otrzymasz wzory dokumentów z zakresu Prawa Budowlanego i prowadzenia inwestycji budowlanej, m.in.:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • Wzór zgłoszenia podwykonawcy,
 • Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • Protokół przekazania terenu budowy,
 • Protokół przekazania placu budowy w sprawach zamówień publicznych,
 • Wzór protokołu odbioru końcowego,
 • Oświadczenie o zakończeniu budowy.
Program szkolenia
BLOK I

Rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z najnowszymi wymogami prawa budowlanego

 • Jak ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływają na możliwość zrealizowania inwestycji budowlanej
 • Kiedy i na jakich zasadach inwestor może otrzymać zgodę na budowę i rozbudowę obiektu na terenie nieobjętym planem miejscowym – na jakie aspekty Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy zwrócić uwagę
 • Pozwolenia na budowę – co powinno znaleźć się we wniosku, by szybko i bezproblemowo uzyskać zgodę na rozpoczęcie inwestycji oraz w jaki sposób powinna wyglądać procedura zatwierdzenia projektu budowlanego
 • Jak w praktyce wygląda zgłoszenie budowy z projektem budowlanym – szczegółowo wskazujemy, jakich dokładnie budynków dotyczy oraz z jakimi formalnościami się wiąże
 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego – zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenie decyzji w kontekście najnowszego orzecznictwa NSA
 • Dokumenty niezbędne w postępowaniu administracyjnym do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych – przegląd i analiza
BLOK II

Prowadzenie inwestycji budowlanej krok po kroku

 • Kiedy inwestor musi a kiedy może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego – przegląd case study
 • W jaki sposób dokonać podziału obowiązków między uczestników procesu budowlanego, by uniknąć problemów organizacyjnych na budowie – co robić, kiedy np. kierownik budowy nie bywa na budowie, inwestor zapłacił zaliczki, lecz nie może wyegzekwować od wykonawcy wymaganego zakresu robót, a wykonawca nie ma kontroli nad materiałami
 • Nieistotne oraz istotne odstępstwo od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę występuje konieczność zmiany pozwolenia
 • Jakie zmiany można wprowadzać w trakcie budowy i w jakich sytuacjach wymagają one projektu zamiennegoCo się dzieje z solidarną odpowiedzialnością inwestora w przypadku, gdy wykonawca odstąpi od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą – gdzie zaczyna się, a gdzie kończy odpowiedzialność wykonawcy i inwestora
 • Dokumentacja przebiegu robót budowlanych – co bezwzględnie musi się znaleźć w dzienniku budowy, protokołach z przekazania i odbioru poszczególnych etapów budowy i kiedy dołączyć do tego należy opisy i rysunki oraz operaty geodezyjne i książkę obmiarów
BLOK III

Zakończenie i odbiór inwestycji budowlanej

 • Kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót na terenie inwestycji
 • Jakich formalności należy dopełnić, aby obiekt mógł zostać przekazany do użytkowania – jakie konsekwencje może ponieść inwestor, gdy samowolnie zmieni sposób użytkowania obiektu lub dopuści się samowoli budowlanej
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o pozwolenie na użytkowanie – aktualne wzory dokumentów, które należy dołączyć do zawiadomienia oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, a także podpowiemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Jakie mogą być konsekwencje naruszenia prawa przez inwestora w zakresie uzyskania zgody na użytkowanie obiektu
 • Co się stanie, jeśli inwestor/właściciel zmieni się sposób użytkowania obiektu lub dopuści się samowoli budowlanej
Blok IV

PANEL SPECJALNY: Prace nad nowelizacją prawa budowlanego – w 2019 roku opublikowano obszerny projekt zmiany Prawa budowlanego. W jakim kierunku będą szły zmiany?

Prelegent
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Termin i miejsce

Warszawa, 12.12.2019 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1099 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy