Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Centrum Kompetencji    Real Estate Manager

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

Audyt obiektu budowlanego w trakcie zimy i przed sezonem wiosennym 2021

Jak prawidłowo prowadzić przeglądy i kontrole obiektów budowlanych, placów zabaw oraz terenów przyległych zgodnie z najnowszymi wytycznymi GUNB i prawem budowlanym po 1 stycznia 2021 roku?

Podczas warsztatów online:
 • szczegółowo przeanalizujesz najnowsze przepisy i wytyczne dotyczące prowadzenia obowiązkowych przeglądów i kontroli budynków w sezonie zimowym i przed sezonem wiosennym 2021 oraz dowiesz się, na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia audytów,
 • wyposażysz się we wzorcowe dokumenty, w tym protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także elewacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz części wspólnych,
 • dowiesz się, jak sprawdzić i przygotować do użytkowania place zabaw zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami PB, aby zabezpieczyć własne interesy na wypadek roszczeń stron trzecich,
 • pod okiem prowadzącego przećwiczysz dokumentowanie przeglądów i zdarzeń na obiekcie w KOB i zobaczysz, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w książce obiektu, aby otrzymać pozytywną ocenę NB podczas kontroli.
Dzięki warsztatom online wzbogacisz się o:
 • katalog wskazówek opracowany na podstawie raportu NB za 2019 i 2020 rok , który podpowie, na co podczas kontroli przeprowadzanych w trakcie zimy i przed sezonem wiosennym 2021 będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do nich przygotować,
 • gotowe listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowe do zastosowania dokumenty potwierdzające dokonanie sprawdzeń,
 • komplet dokumentacji, która zabezpieczy Twoje interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej,
 • co najmniej kilka pomysłów na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej.
Program warsztatów online:
Blok I

Wymagania dotyczące kontroli budynków w sezonie zimowym i przed sezonem wiosennym zgodnie z najnowszym prawem i wymaganiami inspektorów – co zmienia się w 2021 r.?

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku w czasie trwania sezonu grzewczego i tuż po jego zakończeniu?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu wiosennego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w 2021 r.?
 • Jak po 1 stycznia 2021 roku dokonać kontroli placów zabaw i terenów przyległych oraz jak to prawidłowo udokumentować?
 • Na co w 2021 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?

Warsztat dokumentacyjny
Jakie dokumenty należy sporządzać, aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku, wzorcowo wypełnione protokoły?

Co wpisać w KOB?
Co obowiązkowo należy ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego - przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy.

Blok II

Szczegółowy zakres kontroli poszczególnych elementów budynku – co koniecznie sprawdzić zimą i tuż po zimie?

 • Które elementy budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji zew./ wew., izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wew. i zew., dachów i stropów? Ranking najbardziej awaryjnych części budynku.
 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – pod jakim kątem je sprawdzić w sezonie grzewczym oraz zakonserwować tuż po jego zakończeniu?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?

Warsztat dokumentacyjny
Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych?

Co wpisać w KOB?
Wzorcowo wypełnione strony dotyczące rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), jakie dokumenty należy podpiąć do kolejnych stron.

Blok III

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych – na co szczególnie zwrócić uwagę w okresie zimowym?

 • Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia ppoż., aby mieć gwarancję 100% ochrony?
 • Co kontrolować w instalacjach elektrycznych, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń i ewentualnych pożarów?
 • Jak zabezpieczyć budynek na wypadek wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, ulew czy gradobicia – punkty kontrolne dla instalacji piorunochronnych, przykłady zabezpieczeń.
 • Jak zapewnić szczelność i sprawność urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, aby były gotowe do kolejnego sezonu – rady zarządców.

Warsztat dokumentacyjny
W jakich sytuacjach uaktualniać dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa? – zasady przygotowania obligatoryjnej dokumentacji ppoż.

Co wpisać w KOB?
Przykładowe wpisy do KOB w przypadku awarii i katastrofy budowlanej - kiedy bezwzględnie zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę i jak to opisać w dokumentacji (instrukcja wypełniania s. 70-73).

BLOK IV

Decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku – jak na podstawie analizy wyników zdecydować o koniecznych remontach?

 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne, obowiązujące regulacje budowlane i przepisy księgowe - jak interpretować wyniki kontroli i na tej podstawie planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom?
 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć aby nie powielać błędów innych?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać przy realizacji prac budowlano-remontowych ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac - obowiązkowe zapisy w umowie gwarantujące naprawienie usterek i uzyskanie zadowalającego odszkodowania.
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku - praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego wraz z wykazem obowiązkowej dokumentacji technicznej.

Warsztat dokumentacyjny
Zaprezentujemy 3 przykłady kompletnych planów remontowych w podziale na obiekty mieszkalne, biurowe i przemysłowe, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw w KOB - jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac?

Co wpisać w KOB?
Jak właściwie dokumentować remonty i modernizacje obiektów? Kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń? Jak krok po kroku wypełnić strony 45-69 i 74?

BLOK SPECJALNY

Przewody kominowe – jak zabezpieczyć je w sezonie grzewczym i zadbać o bezpieczne korzystanie w czasie intensywnego użytkowania?

 • Jak skutecznie zabezpieczyć komin przed niekorzystnymi zimowymi warunkami atmosferycznymi? Porównanie/analiza najpopularniejszych i sprawdzonych metod (nasady i osłony kominowe), które skutecznie chronią kominy i dzięki odpowiedniej izolacji nie powodują przeciążenia termicznego.
 • Jak skutecznie usuwać zanieczyszczenia gromadzące się w przewodach kominowych? Zalecane rozwiązania zapobiegające pożarom powstałym w skutek zbierania się sadzy.
 • W jaki sposób dokonać przeglądu przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) i kiedy najlepiej przeprowadzić ich audyt?
 • Bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych w czasie zimy – jak często je czyścić, żeby zapobiegać ulatnianiu się tlenku węgla?
 • Jak powinien wyglądać kompletny protokół spisany po odbyciu przeglądu przewodów kominowych?
Prelegent
Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczącym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy. Prowadzona przez niego działalność w obszarze szkoleń obejmuje obszar, w którym posiada największe doświadczenie zawodowe, to jest zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie inwestycji budowlanych.

Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów, a w tym dla architektury i nadzoru budowlanego. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM, uczestnicy mogą otrzyma dodatkowo nagranie szkolenia pt. „Książka Obiektu Budowlanego 2020. Jak prawidłowo prowadzić KOB i skompletować dokumentację budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami PB oraz najnowszymi wytycznymi NB”, które zostało przeprowadzone we wrześniu 2020 r. przez p. Michała Substyka.

Dzięki temu dodatkowemu nagraniu uczestnicy zyskają m.in.:

 • Możliwość przećwiczenia prowadzenie KOB i tworzenie dokumentacji „krok po kroku”,
 • Odpowiedź na najtrudniejsze pytania związane z udokumentowaniem w KOB modernizacji, przebudowy i remontu każdego rodzaju budynku,
 • Wykaz elementów budynków, które muszą zostać poddane obowiązkowym kontrolom oraz przykładowe druki dokumentujące wykonane przeglądy i sprawdzenia.

 

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

949 zł netto

749 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania z warsztatów online: Książka Obiektu Budowlanego 2020.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy