Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

realestate magazine

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

AUDYT OBIEKTU BUDOWLANEGO - szczególne wymagania w sezonie wiosennym 2021

Jak po mroźnej zimie prawidłowo przeprowadzić przeglądy i kontrole obiektów budowlanych, placów zabaw oraz terenów przyległych zgodnie z najnowszymi wytycznymi GUNB i prawem budowlanym po 1 stycznia 2021 roku?

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – budownictwo mieszkaniowe.

Podczas warsztatów online:
 • szczegółowo przeanalizujesz najnowsze przepisy i wytyczne dotyczące prowadzenia obowiązkowych przeglądów i kontroli budynków w sezonie wiosennym oraz dowiesz się, na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia audytów po zimie z nasilonymi opadami śniegu,
 • wyposażysz się we wzorcowe dokumenty, w tym protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także elewacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz części wspólnych,
 • dowiesz się, jak sprawdzić i przygotować do użytkowania place zabaw po mroźnej zimie zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami PB, aby zabezpieczyć własne interesy na wypadek roszczeń stron trzecich,
 • pod okiem prowadzącego przećwiczysz dokumentowanie przeglądów i zdarzeń na obiekcie w KOB i zobaczysz, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w książce obiektu, aby otrzymać pozytywną ocenę NB podczas kontroli.

Dzięki warsztatom online wzbogacisz się o:
 • katalog wskazówek opracowany na podstawie raportu NB za 2019 i 2020 rok, który podpowie, na co podczas kontroli przeprowadzanych w sezonie wiosennym będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do nich przygotować,
 • gotowe listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowe do zastosowania dokumenty potwierdzające dokonanie sprawdzeń,
 • komplet dokumentacji, która zabezpieczy Twoje interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej,
 • co najmniej kilka pomysłów na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej.
Program warsztatów online:
BLOK I

Wymagania dotyczące kontroli budynków w sezonie wiosna 2021 zgodnie z najnowszym prawem i wymaganiami inspektorów – co zmienia się w 2021 r.?

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku w czasie trwania sezonu grzewczego i tuż po jego zakończeniu?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu wiosennego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w 2021 r.?
 • Jak po 1 stycznia 2021 roku dokonać kontroli placów zabaw i terenów przyległych oraz jak to prawidłowo udokumentować?
 • Na co w 2021 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?

Warsztat dokumentacyjny

Jakie dokumenty należy sporządzać, aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku, wzorcowo wypełnione protokoły?

Co wpisać w KOB

Co obowiązkowo należy ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego - przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy.

Szczegółowy zakres kontroli poszczególnych elementów budynku – co koniecznie sprawdzić tuż po mroźnej zimie z nasilonymi opadami śniegu?

 • Które elementy budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji zew./ wew., izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wew. i zew., dachów i stropów? Ranking najbardziej awaryjnych części budynku.
 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – pod jakim kątem je sprawdzić w sezonie grzewczym oraz zakonserwować tuż po jego zakończeniu?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?

Warsztat dokumentacyjny

Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych.

Co wpisać w KOB

Wzorcowo wypełnione strony dotyczące rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB) - jakie dokumenty należy podpiąć do kolejnych stron?

 

BLOK III

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych – na co szczególnie zwrócić uwagę po okresie zimowym?

 • Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia ppoż., aby mieć gwarancję 100% ochrony?
 • Co kontrolować w instalacjach elektrycznych, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń i ewentualnych pożarów?
 • Jak zabezpieczyć budynek na wypadek wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów i mrozów, ulew czy gradobicia – punkty kontrolne dla instalacji piorunochronnych, przykłady zabezpieczeń.
 • Jak zapewnić szczelność i sprawność urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, aby były gotowe do kolejnego sezonu – rady zarządców.

Warsztat dokumentacyjny

W jakich sytuacjach uaktualniać dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa – zasady przygotowania obligatoryjnej dokumentacji ppoż.

Co wpisać w KOB

Przykładowe wpisy do KOB w przypadku awarii i katastrofy budowlanej - kiedy bezwzględnie zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę i jak to opisać w dokumentacji? (instrukcja wypełniania s. 70-73).

BLOK IV

Decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku – jak na podstawie analizy wyników zdecydować o koniecznych remontach?

 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne, obowiązujące regulacje budowlane i przepisy księgowe - jak interpretować wyniki kontroli i na tej podstawie planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom?
 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć aby nie powielać błędów innych?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać przy realizacji prac budowlano-remontowych ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac - obowiązkowe zapisy w umowie gwarantujące naprawienie usterek i uzyskanie zadowalającego odszkodowania.
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku - praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego wraz z wykazem obowiązkowej dokumentacji technicznej.

Warsztat dokumentacyjny

Zaprezentujemy 3 przykłady kompletnych planów remontowych w podziale na obiekty mieszkalne, biurowe i przemysłowe, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw w KOB -  jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac.

Co wpisać w KOB

Jak właściwie dokumentować remonty i modernizacje obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-69 i 74 ?

BLOK SPECJALNY

Przeglądy i kontrole placów zabaw zgodnie z najnowszymi wytycznymi

 • Rodzaje przeglądów placu zabaw wynikające z wymogów PN-EN 1176-7:2009 oraz Prawa Budowlanego - jak się do nich przygotować, lista kontrolna placu zabaw?
 • Jak przeprowadzić przegląd placu zabaw, jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli, jakie kompetencje muszą mieć osoby, które je wykonują?
 • Dziennik Placu Zabaw:
  • Podstawowa dokumentacja używana przy placach zabaw, wg listy w Dzienniku.
  • Jak prowadzić formularz rejestracji, Plan Kontroli, Harmonogram Konserwacji, procedury BHP i rejestracja wypadków.
  • Jak przygotować formularze służące do przeprowadzania przeglądów i jak spisać protokół by zabezpieczyć się na wypadek kontroli?
  • Jak konserwować urządzenia na placu zabaw i na co należy zwracać uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo zabawy?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + nagranie szkolenia pt. „Książka Obiektu Budowlanego 2020. Jak prawidłowo prowadzić KOB i skompletować dokumentację budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami PB oraz najnowszymi wytycznymi NB”, które zostało przeprowadzone we wrześniu 2020 r. przez p. Michała Substyka.

Dzięki temu dodatkowemu nagraniu uczestnicy zyskają m.in.:

 • Możliwość przećwiczenia prowadzenie KOB i tworzenie dokumentacji „krok po kroku”,
 • Odpowiedź na najtrudniejsze pytania związane z udokumentowaniem w KOB modernizacji, przebudowy i remontu każdego rodzaju budynku,
 • Wykaz elementów budynków, które muszą zostać poddane obowiązkowym kontrolom oraz przykładowe druki dokumentujące wykonane przeglądy i sprawdzenia.
Warsztaty poprowadzi:
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

1099 zł netto

899 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • nagranie szkolenia pt. „Książka Obiektu Budowlanego 2020. Jak prawidłowo prowadzić KOB i skompletować dokumentację budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami PB oraz najnowszymi wytycznymi NB”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy