Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

mieszkanie i wspolnota         real estate manager         real estate manager

warsztaty online na „żywo”

Książka Obiektu Budowlanego 2020

Jak prawidłowo prowadzić KOB i skompletować dokumentację budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami Prawa Budowlanego oraz najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego

Jeżeli zarządzasz obiektami budowlanymi i chcesz dowiedzieć się:
 • co zrobić w sytuacji, gdy budynek nie posiada kompletnej dokumentacji i jak ją odtworzyć wg obowiązujących przepisów,
 • jak zabezpieczyć budynek zgodnie z najnowszymi przepisami ppoż. obowiązującymi w 2020 i jak to prawidłowo udokumentować,
 • co koniecznie trzeba sprawdzić w budynku i wokół niego po zakończeniu sezonu zimowego i jakie dokumenty należy zebrać,
 • co najczęściej sprawdzają kontrolerzy NB i PSP w budynkach podczas prowadzonych kontroli i jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność,

 

To weź udział w jedynych tak praktycznych warsztatach techniczno-dokumentacyjnych dla administratorów, zarządców, właścicieli budynków oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Podczas warsztatów pod okiem Michała Substyka, zarządcy nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, przećwiczysz prowadzenie KOB i tworzenie dokumentacji „krok po kroku” oraz poznasz odpowiedzi na najtrudniejsze pytania:
 • Gdzie w książce wpisać informacje dotyczące tzw. modernizacji, przebudowy czy remontu każdego rodzaju budynku i jaką dokumentację obowiązkowo załączyć?
 • Czy kontrola czteroletnia kotłów opalanych gazem jest konieczna pomimo przeprowadzenia corocznych kontroli instalacji gazowej wraz z urządzeniami?
 • Czy wady gwarancyjne stwierdzane w okresie gwarancyjnym i zapisane w protokole przez komisję odbiorową, a później protokoły z ich usunięcia powinny znaleźć się w KOB i gdzie powinny być wpisane?
 • Jak prawidłowo wypełniać poszczególne tabele KOB – jak powinny wyglądać wzorcowe wpisy do KOB, które nie będą zakwestionowane podczas kontroli?
 • Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy załączać do KOB, aby bezproblemowo przejść kontrolę NB?
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 • W  jaki sposób dokumentować mniejsze przeglądy i kontrole,  jak np. kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych, kontrole gaśnic, hydrantów, przeglądy stacji transformatorowej i innych, które odbywają się w innych terminach niż „duże” kontrole – czy muszą być uwzględnione w KOB?
 • Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
Z warsztatów wyjdziesz z:
 • aktualnym wykazem elementów budynku, które należy poddać obowiązkowym kontrolom wraz z przykładowymi drukami dokumentującymi wykonane przeglądy i sprawdzenia,
 • zestawieniem obowiązkowych prac, które koniecznie należy udokumentować w KOB,
 • fachową wiedzą dotyczącą najczęściej pojawiających się błędów i uchybień wykrytych przez PINB podczas kontroli wraz z zestawem działań naprawczych,
 • sprawdzonymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania i dokumentowania remontu budowlanego.
Program warsztatów
Panel I

Zabezpieczenie odpowiedzialności zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych aktów prawnych zaktualizownych w 2020 r. – praktyczny komentarz do obowiązującego prawa

 • Jakie nowe regulacje z zakresu prawa budowanego, energetycznego, ochrony ppoż.  in. obowiązują zarządców nieruchomości w 2020 roku?
 • Jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami znowelizowanego PB w 2020 r.?
 • Jakie nowe wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2020 r.?
 • Jak udokumentować budowę, przebudowę i remont zgodnie z najnowszymi przepisami?
 • Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza dołączona do KOB?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych - co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB?
 • Nowe regulacje przepisów prawa budowlanego związane z instalacjami budowlanymi – jakie informacje (dane i rysunki) dotyczące projektowanych instalacji wewnętrznych należy dołączyć do KOB-a w zakresie budowy i przebudowy instalacji?
 • Co grozi właścicielowi i zarządcy za pozostawienie budynku w nieodpowiednim stanie technicznym?
Panel II

Jak właściwie dokonać obowiązkowych przeglądów i kontroli i poprawnie udokumentować je w KOB na konkretnych przykładach

 • Co przed sezonem jesienno-zimowym trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu?
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji w 2020 r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom przed sezonem jesienno-zimowym? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty – kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?

Ćwiczenie: Każdy uczestnik stworzy listę kontrolną pomocną podczas dokonywania kontroli i sprawdzeń elementów budynku przed sezonem jesienno-zimowym – dla budynku mieszkalnego, produkcyjnego lub komercyjnego.

 

Panel III

Jak prawidłowo prowadzić KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania i wzorcowe zapisy

 • Kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu?
 • Jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów?
 • W jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję?
 • W jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB?
 • Kiedy zakwalifikować zdarzenie, jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu?
 • Które informacje w KOB wymagają załączników, jaka powinna być ich forma oraz metoda archiwizacji?
 • Jak zabezpieczyć własną odpowiedzialność na wypadek wykrycia błędów w kontekście przepisów PB obowiązujących w 2020 roku w świetle Ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 • Co zrobić, jeśli w budynku przejętym w zarząd brakuje dokumentacji?

Warsztaty: Pod okiem prelegenta uczestnicy przećwiczą dokonywanie wpisów i przygotowywanie obowiązkowej dokumentacji budynku.

Panel 4

Jak przygotować się do kontroli NB i innych organów administracyjnych – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji?

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB - jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?

 

Panel specjalny

Jak zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego?

 • Jak stworzyć wzorcowy regulamin użytkowania budynku, który zabezpieczy interesy zarządcy i właściciela?przykłady jednoznacznych zapisów
 • Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
 • W jaki sposób dbać o elementy budynku, urządzenia oraz instalacje: elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe, dymowe i wentylacyjne zgodnie z najnowszym zarządzeniem GINB?
Prelegent
Michał Substyk
Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczącym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy. Prowadzona przez niego działalność w obszarze szkoleń obejmuje obszar, w którym posiada największe doświadczenie zawodowe, to jest zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie inwestycji budowlanych.

Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów, a w tym dla architektury i nadzoru budowlanego. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szkolenie skierowane jest do:

członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,

zarządców budynków,

administratorów nieruchomości,

właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),

działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,

pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB.
 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo dodatkowo e-book „Książka obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia”, który zawiera niezbędne aktualizacje i znajdziemy w nim takie tematy jak:

 • Katastrofy budowlane i awarie – zagadnienia ogólne i obowiązki właściciela oraz zarządcy wraz z przykładami;
 • Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu a kontrola budowy oraz zakończenie inwestycji budowlanej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • Obowiązki uczestników procesu budowlanego a dokumentacja powykonawcza.
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 699 zł netto i zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

e-book „Książka obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia”

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy