Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

HR Business Partner   HR Business Partner   

 

Warsztaty online LIVE

Książka Obiektu Budowlanego 2021

Jak prawidłowo prowadzić KOB i skompletować dokumentację budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami Prawa Budowlanego oraz najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego?

Podczas szkolenia pod okiem Michała Substyka, zarządcy nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, przećwiczysz prowadzenie KOB i tworzenie dokumentacji „krok po kroku” oraz poznasz odpowiedzi na najtrudniejsze pytania:
 • Gdzie w książce wpisać informacje dotyczące tzw. modernizacji, przebudowy czy remontu każdego rodzaju budynku i jaką dokumentację obowiązkowo załączyć?
 • Czy kontrola czteroletnia kotłów opalanych gazem jest konieczna pomimo przeprowadzenia corocznych kontroli instalacji gazowej wraz z urządzeniami?
 • Czy wady gwarancyjne stwierdzane w okresie gwarancyjnym i zapisane w protokole przez komisję odbiorową, a później protokoły z ich usunięcia powinny znaleźć się w KOB i gdzie powinny być wpisane?
 • Jak prawidłowo wypełniać poszczególne tabele KOB – jak powinny wyglądać wzorcowe wpisy do KOB, które nie będą zakwestionowane podczas kontroli?
 • Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy załączać do KOB, aby bezproblemowo przejść kontrolę NB?
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 • W  jaki sposób dokumentować mniejsze przeglądy i kontrole,  jak np. kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych, kontrole gaśnic, hydrantów, przeglądy stacji transformatorowej i innych, które odbywają się w innych terminach niż „duże” kontrole – czy muszą być uwzględnione w KOB?
 • Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
Ze szkolenia wyjdziesz z:
 • aktualnym wykazem elementów budynku, które należy poddać obowiązkowym kontrolom wraz z przykładowymi drukami dokumentującymi wykonane przeglądy i sprawdzenia,
 • zestawieniem obowiązkowych prac, które koniecznie należy udokumentować w KOB,
 • fachową wiedzą dotyczącą najczęściej pojawiających się błędów i uchybień wykrytych przez PINB podczas kontroli wraz z zestawem działań naprawczych,
 • sprawdzonymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania i dokumentowania remontu budowlanego.
Program warsztatów
Moduł I

Zabezpieczenie odpowiedzialności zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych aktów prawnych zaktualizownych w 2021 r. – praktyczny komentarz do obowiązującego prawa

 • Jakie nowe regulacje z zakresu prawa budowanego, energetycznego, ochrony ppoż.  in. obowiązują zarządców nieruchomości w 2021 roku?
 • Jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami znowelizowanego PB w 2021 r.?
 • Jakie nowe wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2021 r.?
 • Jak udokumentować budowę, przebudowę i remont zgodnie z najnowszymi przepisami?
 • Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza dołączona do KOB?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych - co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB?
 • Nowe regulacje przepisów prawa budowlanego związane z instalacjami budowlanymi – jakie informacje (dane i rysunki) dotyczące projektowanych instalacji wewnętrznych należy dołączyć do KOB-a w zakresie budowy i przebudowy instalacji?
 • Co grozi właścicielowi i zarządcy za pozostawienie budynku w nieodpowiednim stanie technicznym?
Moduł II

Jak właściwie dokonać obowiązkowych przeglądów i kontroli i poprawnie udokumentować je w KOB na konkretnych przykładach?

 • Co przed sezonem jesienno-zimowym trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu?
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji w 2021 r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom przed sezonem jesienno-zimowym? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty – kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
Moduł III

Jak prawidłowo prowadzić KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania i wzorcowe zapisy

 • Kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu?
 • Jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów?
 • W jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję?
 • W jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB?
 • Kiedy zakwalifikować zdarzenie, jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu?
 • Które informacje w KOB wymagają załączników, jaka powinna być ich forma oraz metoda archiwizacji?
 • Jak zabezpieczyć własną odpowiedzialność na wypadek wykrycia błędów w kontekście przepisów PB obowiązujących w 2021 roku w świetle Ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 • Co zrobić, jeśli w budynku przejętym w zarząd brakuje dokumentacji?
Moduł IV

Jak przygotować się do kontroli NB i innych organów administracyjnych – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji?

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB - jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?
Moduł specjalny

Jak zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego?

 • Jak stworzyć wzorcowy regulamin użytkowania budynku, który zabezpieczy interesy zarządcy i właściciela? Przykłady jednoznacznych zapisów
 • Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
 • W jaki sposób dbać o elementy budynku, urządzenia oraz instalacje: elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe, dymowe i wentylacyjne zgodnie z najnowszym zarządzeniem GINB?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 2 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
Prowadzący
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy