Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      

 

Certyfikowane szkolenie online live

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego 2023

Jak prawidłowo prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie Książki Obiektu Budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778)?

Szkolenie poprowadzi Michał Substyk

Czy wiesz:
 • jakie zmiany w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziły nowelizacje ustawy Prawo budowlane z IV kwartału 2022 i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778),
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • czy konieczne będzie przepisanie dotychczasowej KOB dla istniejącego budynku do wersji cyfrowej?
 • jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w c-KOB?
 • w jaki sposób dokumentować w c-KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych - czy wszystkie muszą być uwzględnione w c-KOB?
Podczas praktycznego warsztatu dowiesz się:
 • jak zmieniły się wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • jakie są nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • kto ma obowiązek rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • jak wyglądają nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • jak zmienił się zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • jakie sią zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB  na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB i c-KOB.
Szkolenie skierowane jest do:
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.
Program szkolenia
Moduł I

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB po zmianach przepisów ustawy Prawo budowlane

 • Jakie obiekty są objęte obowiązkiem posiadania KOB, a dla których nie trzeba prowadzić tego dokumentu?
 • Kto i kiedy musi założyć c-KOB?
 • Kto, zgodnie z nowymi przepisami, prowadzi c-KOB?
 • Kto może dokonywać wpisów i w jakim terminie, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do c-KOB, jak określić dane techniczne obiektu?
 • Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole?
 • Jakie są zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB?
 • Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.
 • Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
Moduł II

Nowe rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778)

 • Jak zmienił się szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywanie wpisów?
 • Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 • Co obligatoryjnie musi zawierać c-KOB?
 • Co konkretnie należy wpisać do nowych tablic w c-KOB – na przykładach
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone dla papierowej KOB?
 • Jak wprowadzać poprawki do dokonanych już wpisów, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontrolne?
Moduł III

Jak prawidłowo prowadzić c- KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania i wzorcowe zapisy

 • Logowanie i założenie c-KOB
 • Strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
 • Interesariusze
 • Informacje o obiekcie budowlanym,
 • Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
 • Przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane,
 • Ekspertyzy i opinie techniczne,
 • Wpisy do c-KOB:
  • przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  • katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB
Moduł IV

Jak dokumentować okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego w c- KOB?

 • Jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów?
 • Co powinna zawierać kompletna dokumentacja półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, aby nie została zakwestionowana podczas sprawdzenia?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego?
 • Jak skontrolować i dokumentować nieuzasadnione ingerencje w budynkach mieszkalnych?
 • Zmienione obowiązki z zakresie kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w 2023 roku
 • Kto może dokonywać kontroli wg znowelizowanych przepisów?
Moduł V

Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli zgodnie z Dz.U.2021.2351 t.j.

 • Jak wg znowelizowanych przepisów w 2023 należy przygotować protokół z kontroli obiektu budowlanego?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne? Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?
 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Czy tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli usterek mogących stanowić zagrożenie, właściciel jest obowiązany je usunąć w czasie lub po przeprowadzeniu kontroli?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
Moduł VI

Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych

 • Co jest uznawane za sprzęt przeciwpożarowy w budynku, zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu ppoż.
 • Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 • Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.
 • Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
 • W jaki sposób dbać o elementy budynku, urządzenia oraz instalacje: elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe, dymowe i wentylacyjne zgodnie z najnowszymi przepisami prawa budowlanego?
Szkolenie poprowadzi
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy