Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      

 

Certyfikowane szkolenie online „na żywo”

Elektroniczny Dziennik Budowy 2024

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)?

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Mateja

Weź udział w szkoleniu, jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:
 • Jakie zmiany w prowadzeniu dziennika budowy wprowadziły nowelizacje ustawy Prawo budowlane z IV kwartału 2022 i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)?
 • Od kiedy obowiązuje Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)?
 • Czy można w trakcie budowy zmienić sposób dokumentacji z papierowej na elektroniczną?
 • Jak zakłada się i prowadzi EDB i kto dokonuje w nim wpisów?
 • W jaki sposób dokumentować w EDB poszczególne etapy prac budowlanych?
 • W jakim stopniu pracownik administracji może ingerować we wniosek o wydanie EDB?
 • W jakim zakresie i przez jaki organ mogą być przeprowadzone kontrole budowy?
 • Co warto przygotować, by zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną jako kierownik budowy?
Podczas praktycznego warsztatu dowiesz się:
 • Jak zmieniły się wymagania dotyczące prowadzenia dziennika budowy i EDB,
 • Jak wydawać EDB, zmieniać jego status, czy wstrzymywać prace budowlane
 • W jakim zakresie pracownik administracyjny może wpływać na dokumentację budowy, a tym samym jej przebieg,
 • Kto ma obowiązek, a kto może zostać upoważniony do dokonywania wpisów w EDB,
 • Jakie są zasady zakładania i prowadzenia EDB, krok po kroku, z przykładami i omówieniem studium przypadków.
Korzyści ze szkolenia:
 • Dowiesz się jakie zmiany w prowadzeniu EDB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane,
 • Wskażemy do kiedy prowadzimy dziennik budowy na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczny dziennik budowy (EDB),
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę jakie informacje z zakresu prac budowlanych należy skompletować i rejestrować w dzienniku budowy i EDB,
 • Pokażemy, jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić EDB,
 • Dzięki sesji Q&A podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące prowadzenia elektronicznego dziennika budowy.
Szkolenie skierowane jest do:
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych,
 • kierowników budowy,
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej.
Program szkolenia
Moduł I

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy po zmianach przepisów ustawy Prawo budowlane

 • Kto i kiedy musi założyć dziennik budowy? Jak postępować w przypadku jego utraty?
 • Kto, zgodnie z nowymi przepisami, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy?
 • Do jakich funkcji EDB ma dostęp organ administracyjny? Co najczęściej kontroluje?
 • Kto może dokonywać wpisów i w jakim terminie, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do dziennika budowy?
 • Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy musimy przejść na EDB, jakie zasady obowiązują podczas zmiany sposobu dokumentacji?
Moduł II

Nowe rozporządzenie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektronicznego dziennika budowy (Dz. U. 2023 poz. 45)

 • Jak zmienił się szczegółowy sposób prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywanie wpisów?
 • Jakie są wymagane dokumenty do założenia EDB, również w sytuacji działania jako pełnomocnik?
 • Co obligatoryjnie musi zawierać EDB?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone dla papierowego dziennika budowy?
 • Jakie są zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do EDB?
 • Jakie obowiązują zasady udostępniania EDB organom zewnętrznym i interesariuszom, co podlega kontroli?
 • Jak wprowadzać poprawki do dokonanych już wpisów, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontrolne?
 • Czy można dokonywać korekt we wpisie w elektronicznym dzienniku budowy i na jakich zasadach?
Moduł III

Jak prawidłowo prowadzić EDB krok po kroku? – praktyczny instruktaż wypełniania i wzorcowe zapisy

 • Logowanie i założenie EDB – jak wysłać wniosek o wydanie elektronicznego dziennika budowy?
 • Jak dodać informacje o uprawnieniach zawodowych do profilu użytkownika przy pomocy systemu e-CRUB lub rejestru GUGIK? Jak dodać dane ręcznie, jeżeli nie figuruję w żadnym z cyfrowych rejestrów, np. ze względu na zdobycie uprawnień budowlanych przed 1995 rokiem?
 • Jak sporządzić wpis do elektronicznego dziennika budowy? W jakich sytuacjach wymagana jest dokumentacja fotograficzna i jak ją załączyć?
 • Anulowanie oraz korygowanie wpisów – co zrobić w sytuacji popełnienia błędu we wpisie do EDB? Czy można usunąć wpis z EDB?
 • Jak dodać uczestnika procesu budowlanego lub inną osobę upoważnioną – w sytuacji, gdy figuruje w systemie oraz, gdy nie jest zarejestrowany?
 • Jak zmienić status dziennika budowy po zakończeniu prac budowlanych?
 • Jak wyeksportować dziennik budowy do pliku pdf?
Moduł IV

Z jakich funkcji mogą korzystać przedstawiciele organów administracyjnych w ramach elektronicznego dziennika budowy? Jak sprawnie nawigować po systemie EDB będąc pracownikiem administracji lub inspektorem?

 • Jak zarejestrować pracownika administracji w systemie EDB? Jakie wymagania dotyczące adresu mailowego obowiązują podczas rejestracji? Kiedy konto staje się aktywne?
 • Jak wydać elektroniczny dziennik budowy? Jak korzystać z opcji filtrowania wniosków?
 • Do czego służy funkcja korygowania wniosku? Jak przekazać wniosek do innego organu w sytuacji błędnego oznaczenia przez petenta?
 • Przyjęcie obowiązków – w jaki sposób przypisać dziennik budowy do PINB?
 • Jak dokonać wstrzymania robót budowlanych?
 • Jak w elektronicznym dzienniku budowy oddać obiekt do użytkowania?
Moduł V

Kontrola budowy według Prawa budowlanego – co i na jakich zasadach może być kontrolowane przez organy nadzorcze?

 • Jakie są podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego?
 • Jakie organy mają prawo wstępu na teren budowy? Jakie organy wykonują zadania nadzoru budowlanego?
 • Jaki jest zakres kontroli budowy? Jakich dokumentów i informacji może zażądać organ przeprowadzający kontrolę od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego?
 • Jakie dokumenty i informacje są związane z prowadzeniem robót?
 • Jaka odpowiedzialność ciąży za nieudzielenie informacji, nieterminowe dostarczenie zleconych ekspertyz lub postępowanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami?
Moduł VI

Zabezpieczenie odpowiedzialności kierownika budowy w sytuacji wypadku lub katastrofy – jakie dokumenty oprócz dziennika budowy należy sporządzić?

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżyniera budownictwa,
 • Postępowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej na budowie – procedury i postępowanie administracyjne, rola kierownika budowy.
 • Dziennik budowy a prace niezgodne z projektem – dlaczego należy natychmiast uzupełnić dziennik o takie informacje i czego można dzięki temu uniknąć?
DODATKOWO – przy zakupie wersji Superpremium!

Obligatoryjny certyfikat charakterystyki energetycznej. Aktualne przepisy i poprawna metodologia obliczeń 2023

Rok 2023 obfitował w zmiany w Prawie budowlanym, w tym w nowelizację przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Wyposaż się w kompendium wiedzy o wprowadzonych przepisach oraz zyskaj pewność, że nadzorowany przez Ciebie obiekt spełnia wymagania nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która obowiązywać zaczęła 28 kwietnia 2023 r. Przekazywany Państwu ebook to niemal 60 stron praktycznej wiedzy i wzorowych schematów dokumentów!

Warsztaty poprowadzi
Katarzyna Mateja
Katarzyna Mateja

Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2005 roku odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 roku do 2015 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. W lipcu 2015 roku została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media Polska m.in. jako autor tekstów.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do ebooka „OBLIGATORYJNY CERTYFIKAT CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Aktualne przepisy i poprawna metodologia obliczeń 2023”.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy