Obowiązkowe Rozliczenie Odpadów za 2018 rok!

Jak bezbłędnie złożyć raport do Urzędu Marszałkowskiego?

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania „krok po kroku” wg najnowszych wskazówek, interpretacji i wytycznych na 2019 rok

Jeżeli:
 • z początkiem 2019 r. musisz opracować i złożyć do UM roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2018,
 • chcesz mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza odpadów jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe,
 • potrzebujesz wytycznych, jak w związku z nowymi zmianami w prawie i aktualnymi wytycznymi MŚ i IOŚ prawidłowo prowadzić bieżącą ewidencję odpadów, produktów, opakowań i odpadów opakowaniowych, tak aby nie pominąć żadnych obligatoryjnych danych

zapraszamy na jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!

Podczas intensywnych warsztatów:
 • Dokładnie wyjaśnimy zasady wypełniania sprawozdań i rozliczeń – powiemy w jakich sytuacjach UM może zakwestionować formularze i jak nie dopuścić do takiej sytuacji,
 • Wskażemy, na co należy uważać w dokumentacji - prelegent omówi punkty zapalane druków i podpowie, na co szczególnie zwrócić uwagę przygotowując sprawozdania i prowadząc ewidencję w realiach funkcjonowania BDO i rejestru,
 • Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach wypełniania: kart ewidencji odpadów, raportów i zbiorczych zestawień w układzie: druk - sposób wypełnienia - komentarz eksperta z omówieniem wyjątków i sytuacji nietypowych,
 • Podpowiemy, na co uważać w zakresie ewidencji i dokumentowania odpadów, tak by bezproblemowo przejść każdą kontrolę WIOŚ po 1 stycznia 2019 r.
Z warsztatów wyjedziesz z:
 • Kompletem wzorów sprawozdań – omówimy zasady ewidencji oraz podpowiemy, o czym należy pamiętać w zakresie wypełniania dokumentacji,
 • Informacjami jakich zmian prawnych oraz kontroli możemy się spodziewać w I połowie 2019 r.,
 • Certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
PANEL PRAWNY

1. Najnowsze zasady, wytyczne i interpretacje w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości odpadowej

 • Wzory rocznych sprawozdań o odpadach oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, które będą obowiązywać za rok 2018 - wyjaśnimy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
 • Kto, w jakim trybie i zakresie musi posiadać decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, problemy z uzyskiwaniem decyzji w związku z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie magazynowania odpadów
 • Pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów - co oznacza, że pozwolenie dotyczy odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku Powiemy, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet w wstrzymać działalność
 • NOWOŚĆ! Na jakich zasadach uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa - jakie wymagania formalne i dokumentacyjne należy spełnić
PANEL WARSZTATOWY

2. Zasady przygotowania druków sprawozdawczych za 2018 r.

 • Jak wygenerować poprawne sprawozdanie o odpadach do UM? – na przykładach formularzy omówimy najczęstsze błędy i braki w sprawozdawczości oraz wynikające z tego kary administracyjne
 • Jak prawidłowo wyliczyć opłatę produktową z tytułu nieuzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za rok 2018? - w oparciu o przykładowe sprawozdanie wyliczymy opłatę
 • Wzory KEO i KPO - jak prawidłowo uzupełniać druki, jakie błędy najczęściej się w nich znajdują i jak uniknąć ich popełnienia, kiedy KPO jest nieważna lub niepotrzebna
 • Zawartość dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR i kto jest zobowiązany do ich wypełniania – UWAGA! Nowe wzory dokumentów!
 • Ewidencja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii, akumulatorów i odpadów niebezpiecznych – na jakie punkty ewidencji należy szczególnie uważać, aby poprawnie zebrać dane na potrzeby sprawozdań
PANEL KONTROLNY

3. Błędy w dokumentacji, kontrole

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie realizacji przepisów ustawy  o odpadach - zezwolenia, dokumentacja, kontrole zgodnie z wymogami na 2019 r.:

 • Co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający odpady i kto, za jakie uchybienia może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 - jak nie dopuścić do błędów w gospodarowaniu odpadami
 • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami - na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów? Jak prowadzić przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów
 • UWAGA! W jaki sposób po nowelizacji ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 r. prowadzić magazynowanie odpadów
 • Na co UM i WIOŚ będą zwracać szczególną uwagę podczas kontroli w 2019 r. - jakie mogą być przyczyny nieprawidłowości, kiedy i jak można się odwołać, jakie kary grożą za braki lub błędy w ewidencji i sprawozdawczości

4. Obligatoryjne prowadzenie ewidencji w 2019 r. – najnowsze wytyczne

 • Jak w I półroczu 2019 r. prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów, tak by nie została zakwestionowana w czasie kontroli i by mieć pewność, że uwzględnia wszystkie dane niezbędne do dokonania rozliczeń za 2018 r.
 • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję wg aktualnej ustawy oraz rozporządzeń MŚ
 • Jak zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzić w 2019 r. ewidencję, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kto będzie musiał wypełnić aktualnie obowiązujące sprawozdania
 • Błędy, kwestionowane dane, kary - na przykładach druków powiemy jakie błędy najczęściej są powodem odrzucenia sprawozdań z przyczyn formalnych, kiedy UM może wezwać do korekty dokumentu.
PANEL SPECJALNY

5. Nowy rejestr BDO a obowiązki przedsiębiorstwa

 • Jakie informacje są obligatoryjnie gromadzone w BDO – jakie dane należy bezwzględnie wprowadzić do rejestru po 25 lipca 2018 roku  
 • W jaki sposób w BDO gromadzona jest dokumentacja odpadowa - karta przekazania odpadów (KPO, karta ewidencji)
 • Jakie konsekwencje finansowe sięgające nawet 1 000 000 zł i prawne dla przedsiębiorców wynikają z braku lub z niepełnego uczestnictwa w BDO i w rejestrze
Prelegent:
Mariusz Dyka

Od 23 lat pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, do którego obowiązków należy realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii w tym obejmujących nadzór nad wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i zaświadczeń oraz nadzór nad prowadzeniem działań kontrolnych.

Uczestniczył w projektach i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności wód podziemnych, w tym: sporządzaniu „Warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” oraz w „Opracowaniu aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego Kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”. Od około 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska: stosowanie przepisów ustawy prawo wodne, zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, uwarunkowania prawne prowadzenia prac rekultywacyjnych.

Członek Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (stanowiącej organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ) Rady gospodarki wodnej regionu wodnego przy dyrektorze RZGW w Gliwicach (stanowiącej organ opiniodawczo doradczy Dyrektora RZGW).

Koszt uczestnictwa
Wersja STANDARD

1099 zł netto

1399 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • e-book „Nowości w postępowaniu legalizacyjnym odpadów, pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach”
Wersja PREMIUM

1199 zł netto

1499 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • e-book „Nowości w postępowaniu legalizacyjnym odpadów, pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach”
Skorzystaj z oferty
Wybierz swoją wersję!
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy