Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji

 

warsztaty online LIVE

Odpowiedzialność i obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2022 roku

Kompletna dokumentacja pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej

Jeżeli:
 • odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć, jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2022 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 • musisz wiedzieć, jak od stycznia 2022 zmienią się odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów,
 • potrzebujesz podpowiedzi, jakie konkretnie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty, sprawozdania Twoja firma musi posiadać i przedkładać organom kontroli po wszystkich zmianach przepisów,

Nie może zabraknąć Cię na praktycznych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska!

Podczas warsztatów online omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2022 roku,
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać po 1 stycznia 2022,
 • Na co w 2022 r. w szczególności zwrócą uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego,
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo,
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2021 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę.
Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • wzorcowy plan wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi - w tym powiemy jak w 2021 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2022 r. funkcjonować będzie baza BDO,
 • szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • pewność, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
Program warsztatów online
1

Nowe przepisy środowiskowe 2021/2022 – podsumowanie zmian, które obligatoryjnie należy wdrożyć w każdej firmie

 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, omówienie zmian i nowelizacji przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2022 roku?
 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2022 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
 • Obowiązkowe zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych?
 • Czy zmiany w ustawie Prawo Wodne zmieniły postępowania administracyjne w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych i innych decyzji - przegląd zmian w 2021 r. oraz przewidywanych w przyszłości.
 • Zmiany zasad magazynowania odpadów - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć by uniknąć kłopotów w 2022 r.?
2

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska

 • Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w 2022 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji - czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji? Jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna, jaki jest zakres najnowszych zmian?
 • Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza wg aktualnych wytycznych na 2022 rok?
 • Które działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia wodnoprawnego, a dla których wystarczy zgłoszenie? Stan aktualny.
 • Pozwolenia zintegrowane - jak wyglądają obowiązujące dziś i w 2022 r. procedury i wymagania ich dotyczące?
3

Najnowsze wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych – co jest istotne dla każdego przedsiębiorcy?

 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska - jak zmienią się wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022?
 • Obowiązujące w 2022 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów.
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska? - najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań.

Warsztat: Obowiązujące w 2022 r. zasady ewidencjowania zanieczyszczeń

 • W jaki sposób dokumentować emisje związane z przeładunkiem oleju napędowego czy uwalnianiem czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych?
 • O czym obowiązkowo należy pamiętać prowadząc bieżącą ewidencję i jakie dane gromadzić na potrzeby kontroli i przygotowania raportu do KOBIZE?
4

Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie odpadami wg najnowszych przepisów – na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę?

 • Jak uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe gospodarowanie odpadami? Czego dotyczą wprowadzone w 2021 r. zmiany naliczania administracyjnych kar pieniężnych? Czy zlecanie gospodarowanie odpadami nieuprawnionym podmiotom grozi karą do 1 000 000 mln zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki.
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?
 • Jak w 2022 r. prowadzić bieżąco ewidencję odpadów – wskazówki praktyczne.

Warsztat: Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wyglądać będzie elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO w 2022 roku?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
5

Kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM – weryfikacja złożonych dokumentów wg najnowszych zasad

 • Omówienie obowiązków, uprawnień i zakresu kontroli WIOŚ oraz UM – co nowego w obszarze kontroli czeka przedsiębiorców w 2022 r.?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów.
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 2 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
Prelegent
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy