Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Centrum Kompetencji
 

Certyfikowanie szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska w urzędzie

Trudne przypadki w zakresie wydawania decyzji środowiskowych, wyliczania opłat oraz realizacji nowych obowiązków wynikających ze zmienionych przepisów w 2021 r.

 

Weź udział w jedynym tak praktycznym szkoleniu odpowiadającym na rzeczywiste problemy w zakresie ochrony środowiska!

Podczas szkolenia dowiesz się:
 • jakie są najnowsze zmiany prawne w zakresie gospodarowania opadami, wycinki drzew i krzewów oraz jak prawidłowo realizować zadania gminy w zakresie ochrony środowiska,
 • jak znaleźć rozwiązania trudnych przypadków, przy których nie można zastosować standardowych procedur działania – dzięki analizie praktyk stosowanych w urzędach i prezentacji możliwych do zastosowania szybkich działań,
 • w jaki sposób wzbogacić wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska poprzez przegląd najnowszych decyzji prawnych.

Dlaczego szkolenie online jest właśnie dla Ciebie:
 • bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie szkolenia,
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się wydziały ochrony środowiska – prelegent wskaże na konkretnych przykładach jak postępować,
 • wymiana doświadczenia – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami szkolenia  –  dowiesz się, jak inni specjaliści radzą sobie z niejasnymi przepisami i trudnymi przypadkami.

Program szkolenia:
BLOK I

Obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami

 • Obowiązki dotyczące wytwarzanych odpadów - jakie zaszły zmiany dotyczące rejestracji i ewidencji odpadów, a także co się zmieniło w przypadku sprawozdań o wytworzonych odpadach?
  • Ewidencja odpadów – jakie są zasady ewidencji odpadów według najnowszych przepisów? Jakie dokumenty są niezbędne przy ewidencjonowaniu odpadów? Czy papierowa forma ewidencjonowania odpadów nadal jest legalna?
  • Katalog i podział odpadów – jakie są kryteria klasyfikowania odpadów?
  • Odpowiedzialność za wytworzone odpady – na kogo i w jaki sposób można przenieść odpowiedzialność ciążącą na wytwórcy odpadów?
 • Obowiązki dotyczące magazynowania odpadów – jak magazynować wytworzone odpady zgodnie z przepisami? Jakie są wymogi w zakresie magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów? Jakie są nowe przepisy dotyczące magazynowania odpadów komunalnych przez wytwórcę?
 • Jakie odpady mogą wykorzystywać osoby fizyczne i na jakich zasadach można je im przekazywać – Czy wolno zasypywać ziemią nierówności terenu, czy stosowanie przez osoby fizyczne odpadów kolejowych jest dopuszczalne? Kto odpowiada za przekazane osobom fizycznym odpady?
 • Egzekucja wykonania decyzji nakazującej usunięcie odpadów – właściciel złomowiska uchyla się od usunięcia z posesji nagromadzonych materiałów – do kogo należy obowiązek wykonania egzekucji? Kto odpowiada za porzucone odpady? Kiedy działa wójt a kiedy starosta? Czy w tej sprawie organy porządkowe mogą interweniować oraz nałożyć karę? Jak wyglądają procedury według ustawy o odpadach?

Specjalnie dla Uczestników szkolenia!

Aktualna dokumentacja i zmiany prawne dotyczące ochrony środowiska w gminach i miastach
w 2021 r.

 • Nowe wymogi w zakresie magazynowania odpadów – z początkiem stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Środowiskowe obowiązki firm w 2021 r. i gospodarka odpadami niemal wyłącznie w BDO – od 2021 r. przedsiębiorstwa mogą oddawać odpady przemysłowe już tylko za pośrednictwem systemu bazy danych o odpadach (BDO)
BLOK II

Zrównoważone zarządzanie współczesną gospodarką wodno-ściekową

 • Problemy i wyzwania – w jaki sposób podejmować kluczowe decyzje dotyczące kształtowania gospodarki wodno-ściekowej tworząc stabilne systemy zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości?
  • Pozwolenie wodnoprawne – w jakich przypadkach należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Jakie inwestycje wymagają pozwolenia? Czym są usługi wodne, w jakich przypadkach należy uzyskać pozwolenie na szczególne korzystanie z wód?
  • Jakie pozwolenia wodnoprawne dotyczą funkcjonowania urzędu? Jakie usługi wymagają pozwoleń wodnoprawnych? Czy trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych?
 • Opłaty za usługi wodne w urzędzie – w jakich przypadkach należy uiścić opłatę? W jaki sposób naliczane są opłaty stałe i zmienne za usługi wodne? Czy należy składać oświadczenie za usługi wodne?
 • Melioracja na terenach zabudowanych – czy można wyłączyć z funkcjonowania urządzenia melioracyjne, jeśli teren, na którym się znajdują, został zurbanizowany?
 • Przegląd metod sprawdzania szczelności szamba – nowoczesne mierniki, narzędzia i techniki wykorzystywane w Polsce i zagranicą – ocena skuteczności i analiza kosztów.
BLOK III

Zwierzęta w funkcjonowaniu gminy i miasta

 • Sterylizacja bezdomnych kotów a marnotrawienie gminnych pieniędzy – czy gmina może sterylizować zwierzęta na własny rachunek, jeśli ustawa mówi jedynie o sterylizacji w schronisku? Kto powinien stanowić opiekę nad wolnożyjącymi kotami w mieście? Jak zapobiegać bezdomności zwierząt?
 • Odbiór zwierząt gospodarczych rolnikowi – kto i na jakiej podstawie wydaje decyzję na czasowe odebranie zwierząt właścicielowi? Na jakich zasadach można je przekazać innemu rolnikowi? Co zrobić, gdy rolnik nie zgadza się na przyjęcie zwierzęcia? Z jakich środków gmina ma pokryć koszt jego utrzymania?
 • Odpowiedzialność za ranne, dzikie zwierzę – czy mimo że na terenie gminy znajduje się nadleśnictwo i park narodowy, odpowiedzialność za potrącone zwierzę ponosi urząd? Kto powinien się zająć rannym na drodze dzikim zwierzęciem? Jakie są obowiązki gmin w zakresie pomocy rannym i chorym dzikim zwierzętom?
 • Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta – kto ponosi odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziką zwierzynę żyjącą w stanie wolnym? Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta pojawiające się w miastach? Jakie odszkodowania przysługują za wyrządzone szkody?
BLOK IV

Wycinka drzew i krzewów – aktualne przepisy

 • Ochrona zadrzewień w 2021 r. – jak wygląda aktualny system zgód na usuwanie drzew i krzewów? Kiedy trzeba otrzymać zezwolenie na wycinkę a kiedy wystarcza zgłoszenie? Kto udziela zgody na wycinkę? Skąd uzyskać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?
 • Wycinka drzew a ochrona obszarowa – jakie warunki trzeba spełnić, by móc usunąć drzewa lub krzewy na terenach objętych ochroną: teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, park narodowy, park krajobrazowy, ogród botaniczny, arboretum, Natura 2000? Jak wygląda postępowanie w przypadku odwołania się wnioskodawcy od decyzji odmownej na wycinkę drzew do SKO?
 • Opłaty za wycinkę drzew – oszacować wysokość opłaty?? Jakich należy dopełnić formalności przed wycinką? Jakie opłaty dotyczą drzew i krzewów? Od czego zależą?
 • Kary za niszczenie drzew i krzewów – kiedy wycinka drzew nie wymaga zgłoszenia? Jaka kara grozi za zniszczenie zieleni? Czy niszczenie zieleni jest przestępstwem? Na podstawie jakich przepisów naliczane są kary za zniszczenie drzew lub krzewów?
Szkolenie poprowadzi:
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

649 zł netto

449 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

749 zł netto

549 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

szkolenie online LIVE

28.05.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

28.05.2021

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy