Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji

 

Warsztaty online LIVE

Odpowiedzialność i obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska na I połowę 2023 r.

Nowe, zmienione przepisy dla przedsiębiorców obowiązujące już od 1 stycznia 2023 roku!

Kompletna dokumentacja pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej

Warsztaty poprowadzi Mariusz Dyka

Jeżeli:
 • chcesz dowiedzieć się, jakie nowe zasady związane ze zbieraniem i odbieraniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku,
 • odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć, jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2023 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 • musisz wiedzieć, jak w I połowie 2023 r. będzie wyglądać odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów,
 • potrzebujesz podpowiedzi, jakie konkretnie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty, sprawozdania Twoja firma musi posiadać i przedkładać organom kontroli po wszystkich zmianach przepisów,

Nie może zabraknąć Cię na praktycznych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska!

Podczas warsztatów online omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak przygotować się na zmiany prawne wprowadzane od stycznia 2023 roku w temacie odpadów budowlanych i rozbiórkowych i co one w praktyce będą oznaczać dla przedsiębiorców,
 • Kogo od nowego roku będzie dotyczył obowiązek segregowania odpadów budowlanych oraz kto będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów budowlanych,
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2023 r.,
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać po 1 stycznia 2023 r.,
 • Na co w 2023 r. w szczególności będą zwracać uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego,
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo,
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2022 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę.
Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • pakiet wskazówek, jakie kroki musisz podjąć, żeby przygotować swoją firmę na zmiany zawarte w nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku, dotyczącej gospodarowania i zbierania odpadów budowlanych,
 • wzorcowy plan wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi - w tym powiemy jak w ostatnim czasie zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2023 r. sprawnie korzystać z bazy BDO,
 • szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • pewność, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
PROGRAM WARSZTATÓW ONLINE
Moduł I

Nowe lub kłopotliwe przepisy środowiskowe, które będą obowiązywać w 2023 roku – podsumowanie zmian i problemów, które obligatoryjnie należy wdrożyć lub rozwiązać w każdej firmie

 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, omówienie zmian i nowelizacji przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2023 roku?
 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2023 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
 • Zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych?
 • Czy zmiany w ustawie Prawo Wodne zmieniły postępowania administracyjne w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych – omówienie zakresu wprowadzonych zmian.
 • Aktualne zasady magazynowania odpadów - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, by uniknąć kłopotów w 2023 r. ?
Moduł II

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, i pozwolenia emisyjne w zakresie ochrony środowiska

 • Zasady wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów w 2023 r. - jak postępować z odpadami palnymi?
 • Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza wg aktualnych wytycznych na 2023 r.?
 • Jak wyglądają aktualne zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?
 • Pozwolenia zintegrowane w 2023 r.   jak wyglądają procedury i wymagania ich dotyczące?
 • Wymagane zgłoszenia instalacji – kiedy trzeba ich dokonać?
 • Wytwarzanie odpadów a obowiązkowy wpis do rejestru „wprowadzających niektóre produkty, opakowania i gospodarujących odpadami”.
Moduł III

Najnowsze wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych – co jest istotne dla każdego przedsiębiorcy?

 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska - jak zmieniają się wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na i jakie zmiany przewidziane są na 2023 r.?
 • Obowiązujące w 2023 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów.
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska? - najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań.

Warsztat: Obowiązujące w I połowie 2023 r. zasady ewidencjowania zanieczyszczeń

 • Jakie dane gromadzić, aby prawidłowo składać oświadczenia na temat ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi na cele opłat za usługi wodne?
 • O czym obowiązkowo należy pamiętać prowadząc bieżącą ewidencję i jakie dane gromadzić na potrzeby kontroli i przygotowania raportu do KOBIZE?
Moduł IV

Gospodarowanie odpadami i ich ewidencja wg najnowszych przepisów – na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę?

 • Jak uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe gospodarowanie odpadami? Czego dotyczą wprowadzone zmiany naliczania administracyjnych kar pieniężnych? Czy zlecanie gospodarowanie odpadami nieuprawnionym podmiotom grozi karą do 1 000 000 zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki.
 • Zasady uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami w 2023 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji - czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji? Jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna, jaki jest zakres najnowszych zmian?
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?

Warsztat: Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wyglądać będzie elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO w 2023 roku?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
Moduł V

Kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM – weryfikacja złożonych dokumentów wg najnowszych zasad

 • Omówienie obowiązków, uprawnień i zakresu kontroli WIOŚ oraz UM – co nowego w obszarze kontroli czeka przedsiębiorców w I połowie 2023 roku?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów.
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Prelegent
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy