Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Monitor Zamówień Publicznych

Uwaga! Program szkolenia obejmuje zmiany wprowadzone Tarczą 4.0

Strategie zabezpieczania umów o zamówienie publiczne

Jak wprowadzić elastyczne zapisy i ograniczyć ryzyko zawieranych umów za pomocą klauzul adaptacyjnych w okresie dynamicznych zmian w gospodarce

szkolenie online LIVE

 

Spowolnienie gospodarcze będące następstwem epidemii spowodowało, że wykonawcy i zamawiający muszą liczyć się z wystąpieniem nieplanowanych okoliczności, takich jak bankructwo czy brak narzędzi niezbędnych do wypełnienia kontraktu. Nowa sytuacja wymaga, aby już na etapie podpisywania kontraktu wprowadzić klauzule, które umożliwią jego zmiany w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Arkadiusz Szyszkowski – ekspert ds. umów w ZP – przeprowadzi narzędziowe szkolenie online, podczas którego pokaże na przykładach, jak wykorzystywać klauzule adaptacyjne na podstawie ustawy Pzp, aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością prawną i finansową.

Szkolenie online jest realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentowi.

Dzięki szkoleniu będziesz wiedział jak:
 • zidentyfikować ryzyka, które mogą powstać w toku realizacji kontraktu i odpowiednio do nich przewidzieć możliwości zmiany umowy;
 • projektować umowy z wykorzystaniem klauzul adaptacyjnych, które zagwarantują maksymalne bezpieczeństwo wykonania zamówienia;
 • optymalnie skalkulować ofertę w zależności od zagrożeń określonych w klauzulach;
 • zmieniać warunki zamówienia w trakcie jego trwania zgodnie z nowymi przepisami Tarczy 4.0: dokumentować opóźnienia w wykonaniu umowy, które są następstwem pandemii, zmieniać zakres, termin, sposób wynagrodzenia i  realizacji umowy, ustalać wysokość należytego zabezpieczenia, zaliczek i wynagrodzenia płatnego w częściach według nowych regulacji;
 • zawierać i aneksować umowy w zamówieniach podprogowych w formie elektronicznej: prawidłowo weryfikować i używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, prowadzić korespondencję z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji;
 • zwolnić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i uniknąć kar umownych na podstawie nowych przepisów.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
 • Otrzymasz zestaw wzorcowych klauzul z przykładowymi zapisami dotyczącymi m.in. zmiany terminu wykonania umowy, podwykonawcy, zakresu zamówienia i stawek wynagrodzenia,
 • Będziesz miał niepowtarzalną możliwość przedyskutowania z prelegentem swoich problemów dotyczących zawierania umów w trakcie szkolenia live
 • Będziesz miał dostęp do praktycznych materiałów z rozwiązaniami trudnych case’ów z praktyki zamawiających i wykonawców w formie prezentacji
 • Skorzystasz z wiedzy i doświadczenia jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie umów, który w jasny sposób wyjaśni, jak wdrożyć nowe przepisy i realnie zabezpieczyć swoje interesy
Do udziału w warsztatach zapraszamy:

zamawiających

wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

kancelarie prawne

Program szkolenia
BLOK I

Jak zmienić warunki zamówienia w trakcie jego trwania zgodnie z nowymi przepisami Tarczy 4.0

 • Komunikacja na linii wykonawcazamawiający – jak zgodnie z art. 15r ust. 1 specustawy poinformować zamawiającego o problemach z realizacją zamówienia z powodu COVID-19. Czy zamawiający może nie uznać argumentów wykonawcy?
 • Dokumentowanie opóźnień w wykonaniu umowy z nieprzewidzianych powodów będących następstwem pandemii, takich jak: wstrzymanie dostaw, trudności w dostępie do sprzętu, nieobecności pracowników. Jakie przesłanki zwalniają wykonawcę z odpowiedzialności?
 • Nowe możliwości zmiany terminu wykonania umowy i sposobu realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych na podstawie art. 15 r Tarczy 4.0.
 • Kiedy można zmienić zakres umowy i związane z tym wynagrodzenie wykonawcy z powodu problemów z realizacją zamówienia wskutek COVID-19?
 • Jak ustalać wysokość należytego zabezpieczenia, zaliczek i wynagrodzenia płatnego w częściach według nowego art. 15 vb specustawy
 • Kiedy zamawiający będą mogli zrezygnować z żądania wadium – nowe brzmienie art. 15 va Tarczy 4.0
 • Czy jest możliwe odstąpienie od umowy z powodu COVID-19 na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.? Jak dokumentować jednoczesne spełnienie wszystkich przesłanek?
BLOK II

Jak wdrożyć elastyczne zapisy zabezpieczające przed ryzykiem wystąpienia nieplanowanych okoliczności według przepisów PZP?

 • Kiedy, w jakim zakresie i w jakiej procedurze jest dopuszczalna modyfikacja umowy na podstawie klauzul adaptacyjnych według art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i art. 455 ust. 1 nowej ustawy Pzp?
 • Strategia zabezpieczania umów na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności – katalog wzorcowych zapisów w klauzulach adaptacyjnych dotyczących zmiany terminu, podwykonawcy, sposobu wynagrodzenia, zakresu zamówienia i obowiązków wykonawcy.
 • W jaki sposób formułować zapisy w klauzulach adaptacyjnych, by treść umowy zmieniała się automatycznie, bez negocjacji pomiędzy stronami?
 • Jak optymalnie skalkulować ofertę na podstawie ryzyk określonych w klauzulach adaptacyjnych? – dobre praktyki
 • Czy wykonawca może przewidzieć w umowie waloryzację wynagrodzenia z powodu podniesienia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia?
 • Jak zwolnić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i uniknąć kar umownych na podstawie art. 475 par. 1 k.c. i art. 357 k.c.?
BLOK III

Jak zawierać i aneksować umowy w zamówieniach podprogowych w formie elektronicznej?

 • Kiedy jest możliwe zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej i jak od strony formalnej wygląda zawarcie takiej umowy?
 • Jak prowadzić korespondencję pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji?
 • Podpis elektroniczny – jak otworzyć plik XAdES i PAdES i prawidłowo zweryfikować podpis elektroniczny? Jakie dokumenty można nim podpisać? Kiedy używać zewnętrzny, otoczony i otoczający typ podpisu elektronicznego? Możliwości wielokrotnego podpisania dokumentu.
 • Czy można podpisać aneks, używając podpisu elektronicznego, pomimo że w umowie jest przewidziana forma papierowa?
Szkolenie poprowadzi
Arkadiusz Szyszkowski

Prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

OSTATNIE MIEJSCA!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 16 lipca 2020 r.!
Tylko 499 zł netto (zamiast 699 zł netto)!

szkolenie online LIVE

22.07.2020

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy