Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Głos pedagogiczny      
 

Efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– jak wzorcowo podsumować udzielanie uczniowi pomocy i wykorzystać ocenę jej efektywności do planowania pracy w kolejnym roku szkolnym

Certyfikowane szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem trudności psychospołecznych uczniów wynikających z edukacji zdalnej i sposobów wspierania ich zdrowia psychicznego w postpandemicznej szkole

Jeśli:
 • przygotowujesz się do przeprowadzanego na koniec roku szkolnego podsumowania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym diagnozy sytuacji trudnych spowodowanych nauczaniem zdalnym,
 • poszukujesz sprawdzonych narzędzi do oceny efektywności zajęć będących formą udzielanej pomocy,
 • chcesz w praktyce wykorzystać informacje uzyskane w ramach oceny efektywności udzielanej pomocy do planowania dalszej pracy z uczniem, w tym przejawiającym trudności spowodowane izolacją w okresie kształcenia zdalnego,
 • pragniesz mieć pewność, że we właściwy sposób opracowujesz, przechowujesz i wypełniasz wymaganą przepisami prawa dokumentację z zakresu PPP,
 • chcesz prawidłowo i w zgodzie z przepisami zaplanować organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem problemów wynikających ze zdalnego nauczania,

To weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla pedagogów, psychologów i pozostałych specjalistów szkolnych, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa i najczęściej popełniane błędy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przykłady dobrych praktyk w udzielaniu tej pomocy, także w trybie online.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najaktualniejszej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie chatu eksperckiego zaplanowanego jako ostatnia część szkolenia.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jakie przepisy prawa aktualnie regulują kwestię planowania, dokumentowania i oceny efektywności udzielania PPP w szkole, zarówno gdy placówka pracuje w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym?
 • W jaki sposób samodzielnie zweryfikować obszary wymagające oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy, terminy i zakres odpowiedzialności?
 • Jakie metody i techniki służą takiej ocenie efektywności udzielanej pomocy, by pozyskane wnioski były przydatne w planowaniu dalszej pracy z uczniem, także realizowanej w trybie zdalnym?
 • Jak prawidłowo ma przebiegać dodatkowa ocena efektywności pomocy w przypadku ucznia realizującego kształcenie specjalne?
 • Na jakich zasadach należy prowadzić, przechowywać, przetwarzać i udostępniać dokumentację z zakresu PPP, by nie naruszać przepisów prawa oświatowego i ochrony danych?
 • Jak z korzyścią zarówno dla uczniów, jak i całej społeczności szkolnej zaplanować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w kolejnym roku szkolnym z uwzględnieniem sytuacji trudnych wynikających z nauczania zdalnego?

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE
Blok I
Rozwiń program Zwiń program

Przygotowanie podsumowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w kontekście oceny efektywności w 3 krokach

Krok 1. Wyznaczenie obszarów wymagająch oceny efektywności i wybór adekwatnych narzędzi do jej dokonania

 • Jakie obowiązują podstawy prawne określające, co jest przedmiotem oceny i co się na nią składa? Kto dokonuje oceny i w jakim terminie oraz jaka jest w tym rola pedagoga szkolnego?
 • Wskazówki praktyczne wspomagające sprawną i rzetelną ocenę efektywności, zgodną z wymogami metodologicznymi, merytorycznymi i prawnymi.
 • Przydatne metody i technik służące ocenie efektywności – przykładowe narzędzia do oceny efektywności zajęć będących formą udzielanej pomocy.
 • Wykorzystanie oceny efektywności w planowaniu dalszej pracy z uczniem – dobre praktyki do zastosowania podczas kontynuacji udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Krok 2. Przygotowanie do dodatkowej oceny efektywności w przypadku ucznia realizującego kształcenie specjalne

 • Elementy Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego podlegające obowiązkowej ocenie – kompletne zestawienie wymaganych składowych IPET-u wraz ze wskazaniem, kto, na jakiej podstawie prawnej i kiedy dokonuje tej oceny.
 • Wykorzystanie oceny efektywności udzielanej pomocy w modyfikacji IPET – wskazówki praktyczne.

Krok 3. Dokumentacja oceny efektywności bez błędów

 • Zestawienie dokumentacji oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodne z podstawą prawną – checklista umożliwiająca skompletowanie wszystkich dokumentów.
 • Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji? Prawidłowy podział obowiązków i odpowiedzialności za gromadzoną dokumentację.
 • Jakie są zasady udostępniania tej dokumentacji i jakie osoby są uprawnione do zapoznawania się z jej zawartością?

Blok II
Rozwiń program Zwiń program

Planowanie przez pedagoga pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem sytuacji trudnych wynikających ze zdalnego nauczania

 • Z jakich przepisów prawa oświatowego wynika dla pedagoga konieczność realizacji zadań w poszczególnych obszarach? Czego może od niego oczekiwać dyrektor i grono pedagogiczne?
 • Przykłady planowania zadań obowiązkowych i dodatkowych w poszczególnych zakresach czasu pracy na poziomie indywidualnym, klasowym i ogólnoszkolnym – co się sprawdza, a jakich błędów należy unikać - na podstawie sprawdzonych dobrych praktyk i własnego doświadczenia.

Obszar 1. Zadania obowiązkowe realizowane w ramach przydzielonego pensum pedagoga

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wobec uczniów.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

Obszar 2. Zadania obowiązkowe realizowane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/placówce.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obszar 3. Zadania dodatkowe, w tym zlecone przez dyrektora szkoły

 • Zadania takie jak: doskonalenie zawodowe, współpraca z podmiotami pozaszkolnymi, pełnienie funkcji opiekuna czy modyfikacja wewnątrzszkolnych dokumentów.

 

Blok III
Rozwiń program Zwiń program

Chat ekspercki z prowadzącym – odpowiedzi na pytania z zakresu tematycznego szkolenia.

​​​​​​​

 

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Aż 5 godzin szkolenia „na żywo” –  taka formuła szkolenia umożliwia zdobycie najaktualniejszej wiedzy o prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, praktycznych umiejętności oraz konsultacji i wyjaśniania wątpliwości na bieżąco.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi ceniony szkoleniowiec, pedagog z doświadczeniem pracy zarówno w szkołach, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie PPP.
 • Najaktualniejsza wiedza – poznasz najnowsze przepisy prawa dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dobre praktyki przetestowane w szkołach i aktualną dokumentację.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia w jego trakcie.
 • Półgodzinny chat ekspercki w ramach szkolenia, stanowiący ostatni blok spotkania, podczas którego rozwiejesz wszystkie wątpliwości z zakresu tematycznego spotkania.
 • Możliwość uzyskania dostępu do nagranego szkolenia przez 14 dni po szkoleniu – dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł wrócić do materiału szkoleniowego (Uwaga! Ta opcja jest dostępna przy zakupie udziału w wersji PREMIUM lub SUPERPREMIUM)

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot

Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, od dziesięciu lat Redaktor Prowadzący czasopisma Głos Pedagogiczny, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do filmu szkoleniowego „Diagnoza zaburzeń zachowania i stanów niepokoju świadczących o kryzysie psychologicznym ucznia o podłożu epidemicznym”
  (dostęp na 14 dni, czas trwania filmu – ok. 90 minut).

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

599 zł netto

399 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do filmu szkoleniowego „Diagnoza zaburzeń zachowania i stanów niepokoju świadczących o kryzysie psychologicznym ucznia o podłożu epidemicznym”
  (dostęp na 14 dni, czas trwania filmu – ok. 90 minut).

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy