Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE       TERAPIA SPECJALNA

 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Zaburzenia więzi u dzieci - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Warsztaty poprowadzi Dorota Werner-Strach

 

Specjalistyczne warsztaty doskonalące zostały stworzone z myślą o psychologach, psychoterapeutach, pedagogach, pedagogach specjalnych i pracownikach socjalnych. Szkolenie poszerzy i pogłębi Twoją wiedzą oraz umiejętności diagnozy, prowadzenia terapii oraz udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom cierpiącym na zaburzenia więzi.

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do korzystania z nowoczesnych metod terapii w pracy z dziećmi cierpiącymi na reaktywną i zahamowaną formę zaburzeń więzi. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty terapii, opowiemy o metodach diagnostycznych i wyzwaniach w pracy z dziećmi cierpiącymi na RAD.

W ramach szkolenia będziesz mógł wziąć udział w module specjalnym, który w całości poświęcony będzie pracy terapeutycznej z dziećmi uciekającymi przed wojną w Ukrainie. Dowiesz się, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o ich emocjach – odczuwanym lęku, strachu i stresie oraz jak przygotować je do życia w całkiem nowej rzeczywistości.

Weź udział w warsztatach, jeżeli:
 • W swojej pracy zawodowej masz styczność z dziećmi mającymi poważne problemy z nawiązywaniem relacji lub wykazującymi nadmierną ufność w stosunku do nieznajomych,
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów pozabezpiecznych stylów przywiązania oraz zaburzeń więzi,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone przez innych specjalistów strategie i techniki pracy z dziećmi, które na przykład na wczesnym etapie rozwoju doświadczyły traumy rozdzielenia z opiekunem,
 • Chcesz udoskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia terapii i udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom wywodzącym się z dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego.

W trakcie praktycznych warsztatów omówimy:
 • Jak dysfunkcje środowiskowe i anomalne zachowania wychowawcze opiekunów wpływają na powstawanie zaburzeń więzi u dziecka? – czynniki wpływające na wykształcenie formy rozhamowanej i zahamowanej zaburzenia
 • Jakie pytania diagnostyczne zadać, by prawidłowo rozpoznać objawy RAD, takie jak: brak kontroli impulsów, unikanie kontaktu fizycznego i zachowania antyspołeczne oraz jak odróżnić je od antyspołecznego i unikającego zaburzenia osobowości?
 • Na co zwracać uwagę dokonując rozpoznania stylów przywiązania: bezpiecznego, unikającego, ambiwalentnego i zdezorganizowanego oraz diagnozy zaburzeń przywiązania? – wskazówki jak ustrzec się pułapek diagnostycznych
 • W jaki sposób zaburzenia więzi wpływają na funkcjonowanie człowieka w rożnych obszarach życia – od wczesnego dzieciństwa aż po konsekwencje RAD w dorosłości? – analiza społecznych i emocjonalnych konsekwencji zaburzeń przywiązania na podstawie case studies
 • Jak za pomocą metod zaczerpniętych z terapii rodzinnej, terapii rodzic-dziecko, psychoedukacji oraz technik opartych na teorii więzi i zwiększaniu odzewu i wrażliwości dorosłego współpracować z dzieckiem cierpiącym na zaburzenia więzi i jego opiekunami? – praktyczne wskazówki dostosowane do realiów pracy m. in. z rodziną dysfunkcyjną, opiekunem zastępczym i rodzicem zmagającym się z uzależnieniem i innymi trudnościami psychicznymi
 • Gotowe propozycje scenariuszy sesji, planów terapeutycznych i ćwiczeń - w jaki sposób skutecznie integrować ze sobą techniki i metody terapeutyczne, takie jak: Floor time, "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania”, manipulacja wrażliwymi reakcjami, by zmaksymalizować efekty terapii?
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez pracę z dzieckiem, które doświadczyło poważnych zaniedbań, przemocy i nagłego oddzielenia od opiekunów? – konkretne przykłady z pracy eksperta
 • W jaki sposób rozpoznać najczęściej spotykane zaburzenia i trudności współistniejące z RAD takie jak: spłycenie afektu, trudności w nauce, zespół stresu pourazowego, depresja dziecięca czy zaburzenia snu oraz w takim przypadku jak zaplanować pracę terapeutyczną? – studium przypadku i procedura prowadzenia diagnozy dyferencyjnej (wg. DSM i ICD) i alternatywnych form diagnostycznych (Kwestionariusz Zaburzenia Więzi Randolpha oraz RADQ)
 • Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, aby zredukować u nich odczuwany lęk, strach i stres oraz przygotować je do życia w nowej i nieznanej dotąd rzeczywistości?
PROGRAM WARSZTATÓW
Moduł 1

Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburzeń więzi

 • Jak przebiega proces kształtowania się więzi dziecka z osobą dorosłą oraz jak nieprawidłowy model więzi przekłada się na budowanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, występowanie zachowań agresywnych i zaburzeń emocjonalnych? – analiza opisów przypadków, w oparciu o teorię przywiązania Bowlby’ego
 • Czynniki, które wpływają na kształtowanie się dysfunkcji w obrębie więzi dziecka i opiekuna – omówienie uwarunkowań środowiskowych i temperamentalnych przyczyniających się do powstania RAD, takich jak brak odpowiedniej opieki i zaniedbania dziecka, maltretowane, wykorzystywane, nadużywane, złe traktowane oraz wysoka wrażliwość i reaktywność emocjonalna dziecka
 • Jak kształtują się style bezpiecznego i poza bezpiecznego przywiązania: unikający, ambiwalentny i zdezorganizowany oraz na podstawie jakich przesłanek można je rozpoznać? – omówienie rodzajów przywiązania i ich konsekwencji dla zachowań dzieci na podstawie przykładów pracy terapeutycznej
 • Wpływ dysfunkcyjnej rodziny i anomalnych zachowań wychowawczych na występowanie zaburzeń więzi u dzieci – przykłady z pracy terapeutycznej z małymi pacjentami wywodzącymi się z trudnych środowisk
Moduł 2

Kryteria i wyzwania diagnostyczne

 • Omówienie na konkretnych przykładach z gabinetu, sprawdzonych procedur i narzędzi diagnostycznych stosowanych w pracy z zespołem zaburzonych więzi – Procedura Dziwnej Sytuacji (Strange Situation Procedure), Wywiad o Zaburzeniach Więzi (DAI) oraz procedura oddzielenia i ponownego połączenia.
 • Metoda steam stories, metoda obrazkowa, elementy dramaterapii i inne skuteczne techniki narracyjne wykorzystywane przy ocenie przywiązania u dzieci. W jaki sposób wykorzystać wymienione techniki projekcyjne, by ułatwić proces diagnostyczny i zwiększyć trafność diagnozy?
 • Jak przeprowadzić diagnozę różnicową RAD i innych zaburzeń psychicznych dających podobne symptomy (zaburzenia osobowości opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego i fobia społeczna) oraz diagnostykę funkcjonalną zaburzeń więzi? – wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji dziecka w interakcji z jego podstawowymi opiekunami i osobami obcymi
 • Jak na podstawie informacji zebranych w wywiadzie diagnostycznym i środowiskowym właściwie rozpoznać zaburzenia przywiązania w formie zahamowanej i reaktywnej u dzieci? – porównanie kryteriów diagnostycznych ICD10 i z najnowszą klasyfikacją ICD11, przełożenie ich na praktykę terapeutyczną oraz porady, jak ustrzec się przed pułapkami diagnostycznymi
Moduł 3

Specyfika i niuanse terapii zaburzeń więzi u dzieci

 • Jak dokonać oceny bezpieczeństwa dziecka w jego środowisku? – wstępna faza interwencji oraz omówienie współpracy psychologa z innymi instytucjami pomocy rodzinie
 • Jakie podejście zastosować, by nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka mającego poważne trudności w nawiązywaniu więzi? – rola bezpiecznego środowiska emocjonalnego oraz szczerych, otwartych reakcji w budowania relacji terapeutycznej z małym pacjentem z trudnościami w nawiązywaniu kontaktu z dorosłymi na przykładzie terapii więzi, terapii rozwojowej i terapii opartej na różnicach indywidualnych
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nawiązywaniu komunikacji, które doświadczyło dotkliwej straty lub traumy? – przykładowe ćwiczenia i scenariusze sesji CPP (Child Parent Psychothrapy) i wideotreningu komunikacji VIT
 • Za pomocą jakich programów terapeutycznych osiągniesz najlepsze efekty w pracy z rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem z RAD – praktyczny poradnik stosowania programów interwencji krótkoterminowej: Family Minds i Adopting Minds
 • Jakie interwencje terapeutyczne podjąć, by skutecznie pomóc dziecku cierpiącemu z powodu RAD? – wytyczne i techniki rekomendowane przez Amerykańską Akademię Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży, m. in.  metoda "Obserwuj, czekaj i zastanawiaj się", zmodyfikowane "Wskazówki do interakcji", "Cykl bezpieczeństwa", psychoterapia rodzic-dziecko, "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania - ABC" oraz Interwencja z New Orleans
Moduł 4

Case study – omówienie przykładów pracy z dziecięcymi pacjentami

 • Omówimy konkretne studia przypadków dzieci wywodzących się różnych kontekstów środowiskowych – rodzina dysfunkcyjna, strata rodzica na wczesnym etapie rozwoju, dom dziecka
 • Przedstawimy przykłady zaczerpnięte z praktyki terapeutycznej ekspertki z dziećmi w różnym wieku
 • Opowiemy o prognozie rezultatów prowadzenia działań prewencyjnych i terapeutycznych wśród dzieci z dysfunkcyjnych rodzin oraz dzieci z zaburzeniami więzi   
 • Omówimy na przykładach jak rozróżnić RAD od zaburzeń ze spektrum autyzmu, schizofrenii dziecięcej, PTSD i zaburzeń osobowości.

Opis przypadku

5-letnią Agnieszkę do psychologa przyprowadziła pracownica pogotowia opiekuńczego. Dziecko trafiło pod jej opiekę po interwencji policyjnej w jej rodzinnym domu, kiedy doszło tam do awantury między rodzicami, którzy znajdowali się w stanie upojenia alkoholowego. Opiekunka pogotowia zgłosiła psychologowi wycofanie dziewczynki, unikanie kontaktu wzrokowego i niechęć do otrzymywania pomocy przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych. Agnieszka od czasu pojawienia się w pogotowiu opiekuńczym najwięcej czasu spędzała sama, jej wypowiedzi ograniczały się do krótkich odpowiedzi na konkretne pytania. Dziewczynka wykazywała dużą czujność na pojawienie się zmian w otoczeniu. Podczas prób zachęcenia jej do wspólnych zabaw z innymi podopiecznymi pogotowia pozostawała obojętna.

Moduł 5

Panel specjalny

 • W jaki sposób rozmawiać z dziećmi na tematy tabu dotyczące wojny, żałoby i straty? – nauka nazywania emocji, uczuć i komunikowania potrzeb w trudnych sytuacjach pojawiających się w życiu dziecka
 • W jaki sposób pracować z pojawiającym się u dziecka lękiem, strachem, stresem, wybuchami płaczu lub agresji oraz wycofaniem związanym z wojną w Ukrainie? – techniki komunikacyjne  do wykorzystania podczas rozmów z dziećmi
 • Poprzez użycie jakich technik i metod wesprzeć dzieci z Ukrainy w odnalezieniu się w nowych warunkach i grupie rówieśniczej? – praca z dziećmi nad wprowadzeniem ich do grupy, oswojeniem z otoczeniem i próbą akceptacji trudnej rzeczywistości
WARSZTATY POPROWADZI
Dorota Werner–Strach

Biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + PAKIET ARTYKUŁÓW.

  Uczestnicy szkolenia w wersji SUPERPEMIUM otrzymają pakiet artykułów i materiałów:
  • Adopcja i wychowanie dziecka w duchu rodzicielstwa bliskości. - Anna Bajus
  • Trauma dziecięca – dziecko jako świadek przemocy domowej. Czy rodzicom można ufać? Praca nad uznaniem krzywdy wyrządzonej dziecku. - Dorota Dyjakon
  • Specjalistyczne wsparcie psychologa w procesie adopcji dziecka - Zbigniew Ejchost
  • Osoba małoletnia z niedostosowaniem w obszarze funkcjonowania w środowisku rówieśniczym -Izabela Torczuk-Łajca
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - Anna Bajus
  • Ćwiczenia TRE® jako narzędzie wspierające powrót dziecka do równowagi po stresie i traumie - Roberta Czarnecka
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet artykułów.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy