Uwaga! BRAK WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU!

Organizator:

Forum Położnictwa i Ginekologii   Forum Media Polska

 

kurs online

Certyfikowany ogólnopolski kurs USG dla ginekologów i położników

Standardy diagnostyki ultrasonograficznej wg nowych Rekomendacji Sekcji USG PTGiP 2020

Uwaga!

 

Każdy uczestnik kursu otrzyma 20 punktów do Certyfikatu Sekcji USG PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii!

Informujemy, że nasz kurs spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i otrzymał certyfikat Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Nr certyfikatu: 3344

→  ZOBACZ CERTYFIKAT 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?
 • Najlepsi specjaliści w zakresie ultrasonografii pokażą, jak prawidłowo prowadzić diagnostykę USG wg nowych Rekomendacji Sekcji USG PTGiP 2020,
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert przedstawi najnowsze rekomendacje w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży w I i II trymestrze,
 • Dr hab. n. med. Agata Szpera-Goździewicz pokaże, jak prowadzić diagnostykę ultrasonograficzną i kliniczną zaburzeń wzrastania płodu,
 • Dr n. med. Rafał Iciek omówi wady centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz wady układu kostno-szkieletowego u płodu.
Program kursu online
Część I
9.00-11.00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

9.00-10.00
Standardy diagnostyki ultrasonograficznej w I trymestrze ciąży wg nowych Rekomendacji Sekcji USG PTGiP 2020

10.00-11.00
Standardy badania ultrasonograficznego w drugim trymestrze ciąży wg nowych Rekomendacji Sekcji USG PTGiP 2020

Część II
11.20-13.20

Prowadzący: Dr hab. n. med. Agata Szpera-Goździewicz

11.20-12.20
Diagnostyka ultrasonograficzna i kliniczna zaburzeń wzrastania płodu – od rozpoznania do rozwiązania

12.20-13.20
Ultrasonograficzna ocena łożyska – znaczenie w praktyce klinicznej

 

Część III
13.40-15.40

Prowadzący: Dr n. med. Rafał Iciek

13.40-14.20
Podział kliniczny i ultrasonograficzny wad centralnego i obwodowego układu nerwowego - pokazy filmowe, markery aberracji chromosomowych, rokowanie

14.20-15.00
Wady układu kostno-szkieletowego u płodu – rokowanie, postępowanie kliniczne w okresie okołoporodowym, pokazy filmowe

15.00-15.40
Zasady oceny przesiewowej serca płodu w II trymestrze oraz diagnostyka przełożenia wielkich naczyń u płodu – pokazy filmowe d-TGA, l-TGA, analiza przypadków

Kurs poprowadzą:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1977 roku i został zatrudniony w Instytucie Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu. Tytuł specjalisty II stopnia w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 1983 roku. W swej pracy naukowej i zawodowej przeszedł wszystkie szczeble począwszy od doktora nauk medycznych (1984), doktora habilitowanego (1995), profesora (2002), profesora nadzwyczajnego (2003) oraz profesora zwyczajnego (2010). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się wokół ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, problemach towarzyszących ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu oraz ginekologii operacyjnej.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (od 1979), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (od 1990), Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (od 1995), Międzynarodowego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (od 2002).

Jest pionierem nowoczesnych metod nadzoru nad płodem w ciąży wysokiego ryzyka – ultrasonografii i ultrasonografii dopplerowskiej; w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2002 roku jest Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu – referencyjnego ośrodka w zakresie diagnostyki i leczenia cukrzycy w ciąży oraz diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu.

Posiada wiele certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

 • certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii;
 • certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11 – 13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT).

Autor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach z zakresu położnictwa i ginekologii. Wykłada na kursach, warsztatach i konferencjach ginekologiczno-polożniczych. Znany jest też jako promotor przewodów doktorskich, habilitacyjnych i opiekun specjalizacji lekarskich.

Dr hab. n. med. Agata Szpera-Goździewicz

W 2009 roku ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. W 2019 roku zdała egzamin specjalizacyjny w zakresie położnictwa i ginekologii oraz nadany został tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego pt. "Rola śródbłonka w etiopatogenezie wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu oraz nadciśnienia tętniczego w ciąży". Obecnie pracuje w Klinice Perinatologii i Ginekologii oraz Pracowni Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2013 roku odbyła dwumiesięczny staż w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy). Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, m.in. z ultrasonografii dopplerowskiej, skrinningowej oceny serca płodu, diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu, oceny anatomii płodu. Posiada certyfikaty:

 • certyfikat The Fetal Medicine Foundation ( badanie prenatalne I trymestru ciąży)
 • certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, ciąża wielopłodowa, ciąża wysokiego ryzyka (m.in. powikłana nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu), ultrasonografia w położnictwie.

Dr n. med. Rafał Iciek

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 2004 roku, otrzymując list gratulacyjny od ówczesnego Rektora Uczelni – profesora Grzegorza H. Bręborowicza. Od 2005 roku jest asystentem w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta. Tytuł specjalisty w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 2013 roku. W 2010 roku pod kierunkiem prof. Ewy Wender-Ożegowskiej obronił pracę doktorską z zakresu molekularnej diabetologii położniczej i został zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku naukowo-dydaktycznym – asystenta (od 2010 roku) a następnie adiunkta (od 2012 roku). W 2015 roku rozpoczął 2-letnie szkolenie specjalizacyjne w nowym modułowym systemie w zakresie Perinatologii. Jego zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, nieinwazyjną i inwazyjną płodu, problemy ciąży wysokiego ryzyka oraz techniki endoskopowe w Ginekologii.

Od 2006 roku jest członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – w 2010 roku został Sekretarzem tej organizacji a w 2013 roku – członkiem Zarządu (www.usgptg.pl). Jest współautorem ogólnopolskich Rekomendacji w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz Ginekologii, a także aktualizacji tych Rekomendacji w 2015 roku. Od 2008 roku jest wykładowcą na kursach oraz instruktorem na warsztatach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płodu, pod auspicjami Sekcji USG PTG. Brał udział w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii. W 2008 odbył miesięczny staż z zakresu ultrasonografii prenatalnej FMF w Christan Albrechts University, Kilonia, Niemcy pod kierunkiem prof. Constantina von Kaisenberga. Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

 • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiograficznych w Położnictwie;
 • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); przepływ w przewodzie żylnym u płodu (DV); przepływ na zastawce trójdzielnej (TR) oraz przepływ tętnicy macicznej (www.fetalmedicine.com)
 • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań dopplerowskich w ciąży.

Jest autorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych z zakresu Położnictwa i Ginekologii (www.bg.am.poznan.pl).

Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1299 zł netto i obejmuje:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy