Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane warsztaty online

Seksualność dzieci i nastolatków – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który pozwoli na pogłębienie wiedzy dotyczącej seksualności dzieci i młodzieży oraz wyposaży specjalistów w umiejętności i metody terapeutyczne niezbędne do efektywnej pracy z małoletnim klientem wykazującym zaburzenia rozwoju seksualnego.

Głównym celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy specjalistów w zakresie charakterystyki etapów rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, poszczególnych form ekspresji seksualnej jaka może się u dzieci pojawiać, a także kryteriów niezbędnych do określenia normatywnego, lub też nie, charakteru prezentowanych przez dziecko czy nastolatka zachowań.

Podczas szkolenia omówione zostaną konkretne metody terapeutyczne skuteczne w pracy z małoletnimi klientami prezentującymi nienormatywne zachowania seksualne.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i spotykasz się z coraz większymi wyzwaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi, przez co czujesz potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu rozwoju seksualnego małoletnich tak, aby wiedzieć, jakie specyficzne dla danego okresu rozwojowego zachowania seksualne mogą pojawiać się u Twoich klientów i w jakich przypadkach wymagają one specjalistycznych interwencji 
 • W Twoim gabinecie pojawiają się małoletni klienci przejawiający nietypowe zachowania seksualne, a Ty chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić prawidłowe opiniowanie rozwoju seksualnego dziecka czy nastolatka i postawić trafną diagnozę w przypadku zaburzeń tego typu
 • Chcesz wyposażyć się w innowacyjne metody terapeutyczne, które pozwolą Ci prowadzić skuteczną terapię Twoich małoletnich klientów tak, aby wyeliminować szkodliwe dla nich zachowania i wspierać ich prawidłowy rozwój

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak przebiega rozwój seksualny dzieci i młodzieży – kiedy się rozpoczyna, czym charakteryzuje i jakie etapy w jego przebiegu można wyróżnić?
 • Jak środowisko, w którym dorasta dziecko – zarówno rodzinne, jak i rówieśnicze – wpływa na sposób kształtowania się jego seksualności?
 • W jaki sposób może wyrażać się ekspresja seksualna dziecka i jakie sygnały mogą świadczyć o nieprawidłowościach w jej zakresie?
 • Jakie etapy powinna zawierać trafna diagnoza oraz dlaczego należy w nią włączyć zarówno małoletniego klienta, jak i jego rodziców/opiekunów?
 • Jakie kryteria musi spełniać zachowanie, aby można je było uznać za mieszczące się w normie seksualnej dzieci i młodzieży?
 • Dlaczego istotnym jest, aby w terapii małoletniego klienta uwzględnić również psychoedukację jego rodziców czy opiekunów?
 • W jaki sposób pracować z małoletnim klientem, aby za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej skutecznie pomóc mu w zmianie niepożądanych zachowań?
Program warsztatów
Moduł 1

Specyfika dziecięcej seksualności

 • Rozwój seksualny w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa – omówienie poszczególnych etapów rozwoju psychoseksualnego dziecka.
 • CASE STUDY: Jak identyfikować omawiane zachowania i przejawy ekspresji seksualnej w codziennym funkcjonowaniu małoletniego klienta
 • Jak środowisko rodzinne i przyjęty przez opiekunów sposób wychowania dziecka wpływa na kształtowanie się jego seksualności? – wskazanie na możliwe implikacje dla przebiegu rozwoju seksualnego oraz psychospołecznego, wychowywania się dziecka w środowisku: niewykorzystującym seksualności dziecka, sprzyjającym wykorzystaniu oraz wykorzystującym seksualność dziecka i wiktymizującym
 • Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój seksualności dziecka i nastolatka.
  CASE STUDY:
  Jak otoczenie rówieśnicze oddziałuje na nabyte w środowisku rodzinnym wzorce seksualności i jakie zachowania obserwowane u rówieśników mogą podlegać naśladowaniu przez dziecko? – wskazanie na możliwe szanse i zagrożenia wynikające z tego procesu
 • Ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa – jakie zachowania seksualne mogą naturalnie pojawiać się na pewnych etapach rozwoju psychoseksualnego dziecka, a jakie powinny wzbudzać niepokój i świadczą o zaistnieniu czynników zakłócających rozwój? – omówienie na przykładzie masturbacji wczesnodziecięcej, zachowań orientacyjnych oraz zachowań odreagowujących traumę
 • Praca z nastolatkiem LGBTQ+.
  CASE STUDY: Jak wspierać małoletniego klienta w poznawaniu swojej orientacji seksualnej, radzeniu sobie z wykluczeniem społecznym i wynikającym z niego wysokim lękiem oraz zadbać o dobre relacje między dzieckiem i opiekunami
Moduł 2

Skuteczna diagnoza zaburzeń rozwoju seksualnego u dzieci i młodzieży

 • Pierwszy kontakt, czyli konsultacja diagnostyczna z opiekunami – na jakich obszarach się skupić i jakie pytania zadawać, aby uzyskać od rodziców/opiekunów kluczowe informacje niezbędne do trafnego rozpoznania potencjalnych zaburzeń związanych z seksualnością dziecka i nastolatka
 • Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń, sprzyjającą szczerej rozmowie z dzieckiem czy nastolatkiem? – praktyczne wskazówki dotyczące nawiązywanie relacji terapeutycznej z małoletnim klientem z wykorzystaniem m.in. rysowania bądź innych zabaw
 • Norma seksuologiczna – dlaczego zachowania dzieci wymagają stosowania oddzielnych norm oraz jakie kryteria musi spełniać zachowanie, aby mieścić się w tej normie?
  CASE STUDY: Omówienie sposobu oceny poszczególnych kryteriów oraz wskazanie na niuanse diagnostyczne, które pomogą rozpoznać, w jakich okolicznościach to samo zachowanie może mieścić się w normie, a w jakich już nie
 • Specyfika procesu diagnostycznego w przypadku dziecka lub nastolatka zgłaszającego problemy w aspekcie swojej tożsamości seksualnej - pułapki diagnostyczne oraz praktyczne wskazówki niezbędne do przeprowadzenia efektywnej diagnozy opartej na współpracy między terapeutą a małoletnim klientem i jego rodzicami lub opiekunami
 • Jak skutecznie identyfikować maski i mechanizmy obronne występujące u małoletniego klienta, aby trafnie określić źródło występującego problemu?
  CASE STUDY: Omówienie przypadku dziewczynki z doświadczeniem wykorzystania seksualnego
 • Z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępują zaburzenia rozwoju seksualnego u dzieci i młodzieży? – diagnoza różnicowa zaburzeń seksualnych u małoletniego klienta w kontekście zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu
Moduł 3

Metody pracy z małoletnim klientem z zaburzeniami rozwoju seksualnego oraz z jego opiekunami

 • Psychoedukacja i edukacja seksualna opiekunów dziecka – jak przeciwdziałać obecnym w społeczeństwie stereotypom na temat seksualności dzieci? - kluczowe informacje, w które należy wyposażyć rodziców/opiekunów, aby w odpowiedzialny i efektywny sposób potrafili wspierać swoje dziecko w rozwoju seksualnym
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – jak wykorzystać TUS w pracy z małoletnim klientem i nauczyć go odpowiednio odczytywać emocje innych ludzi, reagować na nie, a także szanować granice innych osób
 • Praktyka mindfulness i ćwiczenia wspierające uważność – jak za pomocą technik mindfulness pomóc dziecku w wyciszeniu i radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym, a tym samym ograniczyć niepożądane zachowania seksualne do tej pory służące rozładowywaniu nagromadzonych emocji?
 • Terapia systemowa, czyli jak pracować z całym systemem rodzinnym, który przyczynia się do powstawania problemów w rozwoju seksualnym dziecka.
  CASE STUDY z praktycznymi wskazówkami i poradami do pracy gabinetowe
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i terapia schematów – praktyczne wskazówki obrazujące, w jaki sposób pracować z małoletnim klientem, aby skutecznie pomóc mu w zmianie aktualnych, nieadaptacyjnych schematów zachowań i pomóc mu zastąpić je zachowaniami bądź aktywnościami akceptowalnymi i rozwojowymi
Warsztaty poprowadzi
mgr Paulina Domagała

Przygodę ze studiami rozpoczęłam na Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyłam tam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia licencjackie na kierunku socjologia i 2-letnie studium pedagogiczne. Następnie skorzystałam z oferty Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie skończyłam 2-letnie studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna. W tym samym czasie rozpoczęłam również 4-letnie podyplomowe szkolenie z  zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Pierwsze doświadczenie zawodowe z zakresu psychologii zdobyłam w trakcie studiów, jako wolontariusz na świetlicach socjoterapeutycznych, praktykant w szkole podstawowej i szkole średniej. Po studiach rozpoczęłam pracę w prywatnym gabinecie. Byłam również psychologiem szkolnym w jednym z warszawskich techników i nauczycielem wspomagającym dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mam doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi i dziećmi powyżej 3 r.ż. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami z obszaru psychologii, wliczając w to problemy natury seksuologicznej. Nie jest mi obca praca z młodymi osobami posiadającymi niską samoocenę, mającymi problem w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, posiadającymi trudność w identyfikowaniu swoich emocji, cierpiącymi z powodu napadów złości, zmagającymi się z depresją. Dokładam wszelkich starań by każdy pacjent, bez względu na wyznawane przez niego wartości, podczas wizyty czuł się bezpiecznie i komfortowo. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i z szacunkiem. Moją pracę poddaję superwizji.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet materiałów dodatkowych:
  • Terapia zaburzeń emocjonalnych i wsparcie psychiczne transpłciowej młodej osoby
  • Cyberprzestrzeń, nowe technologie i tożsamości internetowe jako szansa na nowe lepsze życie? – co mówią terapeuci
  • Zaburzenia seksualne w kontekście pracy przy wsparciu techniki genogramów
  • Zaburzenia seksualne dzieci i młodzieży – postępowanie terapeutyczne
  • Dysfunkcje seksualne u dzieci – objawy, diagnoza, terapia
  • Identyfikacja płciowa
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy