Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona.

Organizator:

                  
 

Certyfikowane warsztaty online

Edukacja włączająca w praktyce – skuteczne wsparcie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami i możliwościami w szkole ogólnodostępnej

Warsztaty online poprowadzi  Urszula Grygier – doświadczony nauczyciel, oligofrenopedagog, rzeczoznawca z listy MEiN, szkoleniowiec, specjalista z zakresu edukacji włączającej

 

Specjalistyczne warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, prezentujące sprawdzone i nowoczesne rozwiązania w kształceniu zróżnicowanych zespołów klasowych oraz skuteczne narzędzia do diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także planowania, realizacji i monitoringu działań wspierających uczniów.

W trakcie spotkania pokażemy przykłady rozwiązań metodycznych, które wykorzystasz w projektowaniu procesu kształcenia uczniów w zróżnicowanym zespole.

BADANIA

Co 3 dziecko uczęszczające do polskiej szkoły obejmowane jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Ok. 70 % dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest ponad 66 tysięcy dzieci

*Źródło: MEiN 2022

Dzięki udziałowi w kursie dowiesz się i zobaczysz na przykładach:
 • Jakie działania pomogą Ci skutecznie identyfikować potrzeby i możliwości uczniów oraz problemy i bariery utrudniające im prawidłowe funkcjonowanie? Jak rozpoznawać mniej typowe trudności ucznia i nie przegapić niespecyficznych objawów?
 • Nowe stanowisko – pedagog specjalny – co się zmieniło po 1 września 2022 roku w zakresie wsparcia nauczyciela przedmiotowego? Rola pedagoga specjalnego we wprowadzaniu edukacji włączającej zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji.
 • Jak tworzyć optymalną sieć współpracy między specjalistami, nauczycielami i rodzicami dla jak najefektywniejszego wsparcia ucznia ze SPE? Zadania i obowiązki specjalistów, nauczycieli-wychowawców. Modele współpracy krok po kroku.
 • W jaki sposób, realizując jeden program nauczania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, uwzględniać możliwości, potrzeby i zasoby oraz rozwijać talenty i motywować do nauki każdego ucznia?
 • Jak efektywnie dostosować kształcenie, wychowanie i opiekę do indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
 • W jaki sposób w miejsce praktyk polegających na porównywaniu lub klasyfikowaniu wdrożyć alternatywne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniać postępy w tym zakresie, uwzględniając indywidualne potrzeby, możliwości i własne tempo rozwoju ucznia?
UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Dostarczymy aktualną wiedzę na temat podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej po 1 września 2022 r. w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Nauczyciel specjalista w szkole – wymagane kwalifikacje, rola i zadania w szkole ogólnodostępnej.
 • Zdobędziesz umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
 • Otrzymasz kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i włączających pokazanych na konkretnych przypadkach, które pomogą skutecznie dopasować zajęcia do indywidualnych potrzeb Twoich podopiecznych.
 • Uczysz się od eksperta, który pracuje w oparciu o najnowsze badania naukowe, dzięki czemu zyskujesz pewność, że korzystasz ze sprawdzonych i skutecznych metod aktywizujących – dowiesz się, jak elastycznie dostosowywać te metody do zróżnicowanych możliwości uczniów.
 • Otrzymasz imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Odbędziesz konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia. Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Program
Moduł I

Edukacja włączająca jako nowy kierunek w edukacji – założenia oraz zmiany prawne na rok szkolny 2022/2023

 • Czym jest edukacja włączająca? Jakie grupy obejmuje? W jaki sposób jej założenia wpływają na realizację zadań nauczycieli?
 • Prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej po 1.09.2022 r. – pedagog specjalny - nowe stanowisko w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej, główne zadania specjalisty i wsparcie w poprawie funkcjonowania ucznia ze SPE.
 • W jakim zakresie pedagog specjalny powinien wspierać nauczycieli prowadzących zajęcia w sposób uwzględniający różne potrzeby dzieci i uczniów. Przykłady działań, przekładających się na  efektywność podejmowanego wsparcia.
Moduł II

Skuteczne narzędzia do diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych

 • Funkcjonowanie uczniów z wybranym rodzajem potrzeb i trudności – na jakie bariery napotykają uczniowie z SPE w szkole ogólnodostępnej?
 • Diagnoza funkcjonalna, czyli rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucznia  z wykorzystaniem modelu biopsychospołecznego – jak ją przeprowadzić w ramach  wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, jakie są sprawdzone modele pracy.
 • Praktyczne wskazówki do organizacji współpracy i efektywnego partnerstwa edukacyjnego w relacjach: uczeń-nauczyciel-rodzic-pedagog specjalny-instytucje-lokalna społeczność.
 • Baza dobrych praktyk nauczyciela, które prowadzą do diagnozy potrzeb ucznia, np. sprawdzenie środowiska, w którym przebywa, obserwacja, jak radzi sobie w klasie, jak reaguje, co go blokuje lub wyzwala niepożądane reakcje.
Moduł III

Edukacja włączająca w codziennej praktyce nauczyciela - działania profilaktyczne i włączające w zróżnicowanym zespole klasowym

 • Inkluzja w zróżnicowanej klasie w praktyce – wskazówki metodyczne do pracy z uczniem – jak tworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną, przykłady działań włączających.
 • Uniwersalne wsparcie w edukacji (UDL) – podstawowe założenia oraz projektowanie dydaktyczne zajęć krok po kroku w taki sposób, aby każdy uczeń „znalazł swoje miejsce” w klasie – prezentacje rozwiązań organizacyjno-metodycznych lekcji służących dostosowywaniu procesu nauczania do zróżnicowanych potrzeb uczniów.
 • Jak przygotowywać pomoce, programy nauczania, wspierające rozwój każdego ucznia? Przykłady metod aktywizujących, wskazówki do organizacji pracy w grupach.
 • Budujący feedback – ocenianie kształtujące w praktyce. Efektywne strategie na zastąpienie ujednoliconych sposobów oceniania elastycznymi, zróżnicowanymi formami i sposobami oceniania opartego na informacji zwrotnej umożliwiającej rozwój każdego ucznia ze szczególnym podkreśleniem mocnych stron i zainteresowań. Przykłady wspierających komunikatów i gotowe pomysły na ciekawe projekty grupowe.
Moduł IV

Case study – przykłady działań w ramach edukacji włączającej

 • CASE STUDY: Trudne sytuacje z życia szkoły, w których uczeń ze SPE jest wyłączany z działań przez grupę klasową i (często nieświadomie) przez nauczyciela. Jak pomóc uczniom szczególnie narażonym na ekskluzję?
 • CASE STUDY: Uczeń zdolny w zróżnicowanej grupie rówieśniczej – jak rozpoznawać  uzdolnienia uczniów i jak je wspierać wykorzystując modele funkcjonujące w prawie oświatowym? 
 • CASE STUDY: Trudności w czytaniu, pisaniu, trudności z motoryką i lateralizacją, trudności w liczeniu… Prawidłowe określenie wyzwań, z którymi boryka się uczeń – przykłady postępowania m.in. w przypadku: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii. Jak odpowiednio dostosowywać metody pracy, wymagania oraz wymagania edukacyjne do potrzeb dziecka?
 • CASE STUDY: Gorsze oceny, niechęć do nauki, i inne niepowodzenia szkolne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Aktywizujące metody nauczania, wykorzystujące wszystkie zmysły, angażujące do różnorodnej aktywności ucznia w czasie lekcji. Sytuacje wymagające indywidualizacji np. skrócone wersje zadań, dostosowanie testów, egzaminów, alternatywne formy przekazywania wiedzy i testowania
Warsztaty poprowadzi:
Urszula Grygier

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.  Rzeczoznawca z listy MEiN oceniający podręczniki szkolne. Przez wiele lat była przewodniczącą zespołu egzaminatorów oceniających arkusz A8 w części matematyczno – przyrodniczej. Autorka  49 publikacji w ogólnopolskich czasopismach (Biologia w Szkole, Nowa szkoła, Aura, Problemy opiekuńczo-Wychowawcze, Edukacja i Dialog) z zakresu dydaktyki przyrody i biologii oraz problemów integracji oraz publikacji książkowych z zakresu edukacji ekologicznej, kształcenia integracyjnego oraz metodyki nauczania przyrody. Wieloletni doradca metodyczny ds. biologii i przyrody oraz nauczyciel dyplomowany w klasach integracyjnych. Obecnie koordynator procesowego wspomagania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (organizacja pomocy pp, edukacja włączająca, konstruowanie IPET, dostosowanie wymagań edukacyjnych, ocena efektywności udzielanego wsparcia i inne). 

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

WERSJA STANDARD
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

WERSJA PREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

WERSJA SUPERPREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu na „Uczeń wysoko wrażliwy” (więcej o kursie na stronie https://www.uniqskills.com/pl/edukacja/uczen-wysoko-wrazliwy).
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu Uczeń wysoko wrażliwy.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy