Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Dyrektora Szkoły       Forum Placówek Niepublicznych       Monitor Dyrektora Przedszkola      Nadzór Pedagogiczny          

 

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania w roku szkolnym 2023/2024

Szkolenie dla dyrektorów publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli z wdrożenia obligatoryjnych procedur i przepisów w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą oraz omawiające niezbędne narzędzia i wzory dokumentów na wypadek kontroli.

Uchwalona 13 lipca 2023 r. tzw. ustawa Kamilka, czyli ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe obowiązki dla dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają dzieci i nastolatki – także dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Zmiany obejmują wprowadzenie nowych procedur i aktualizację już istniejących, żeby jak najskuteczniej chronić dzieci przed przemocą, ale wymagają też wiedzy kiedy należy uruchomić daną procedurę i interweniować. Standardy obejmują m.in.:

 • kontrolę pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie niekaralności za przestępstwa seksualne,
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem a małoletnimi,
 • procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego i zawiadamiania o incydencie sądu opiekuńczego.

Z nowymi obowiązkami wiążą się kontrole i surowe kary. Aby przygotować Państwa na obligatoryjne zmiany do wdrożenia w roku szkolnym 2023/2024, zapraszamy na ponad 4-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące pozyskanie najnowszej wiedzy prawnej i konkretnych wytycznych do pracy. W tym czasie dwie ekspertki przybliżą nie tylko szczegóły zmian prawnych i wiążące się z nimi konieczne formalności, ale także wiedzę psychologiczną niezbędną do zapewnienia efektywnej pomocy małoletnim zagrożonym przemocą.

Szkolenie podzielone na 4 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertami na zdobycie niezbędnej wiedzy i bezpośrednie konsultacje.

Podczas szkolenia nasi eksperci wyjaśnią:
 • Jakie nowe obowiązki dla szkół i przedszkoli wynikają z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą domową, seksualną oraz rówieśniczą?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami?
 • W jaki sposób zaktualizować już istniejące procedury oraz jakie procedury należy stworzyć od podstaw?
 • Czy należy uzupełniać istniejącą już dokumentację pracowników o nowe oświadczenia?
 • Jakie nowe obowiązki w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników nałożone zostały na placówki oświatowe?
 • Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
 • W jaki sposób dokumentować i zgłaszać ujawnione incydenty, by mieć pewność, że placówka stosuje się do najnowszych wytycznych?
Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz wiedzieć, jak wg nowych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego,
 • Opracujesz bezpieczne zasady w relacji na linii personel-dziecko dla swojej kadry oraz dziecko-rówieśnik dla uczniów swojej placówki,
 • Będziesz mieć pewność, że przygotowywana przez Ciebie dokumentacja i procedury spełniają wytyczne Standardów Ochrony Małoletnich,
 • Przygotujesz swoją dokumentację na wypadek kontroli wdrożonych rozwiązań regulujących ochronę małoletnich przed przemocą,
 • Zastosujesz przykładowe wzory procedur, listy kontrolne i wskazówki postępowania w sytuacjach kryzysowych przedstawione przez naszych ekspertów.
Szczegółowy program
Blok I

Zmiany prawne dotyczące ochrony małoletnich i związane z nimi obowiązki dyrektora placówki

 • Nowe obowiązki dyrektora wynikające ze zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – jak wprowadzone zmiany przekładają się na zadania i odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego?
 • Jak przeprowadzić i dokumentować kontrolę pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności?
 • CASE STUDY: Wymagane przepisami procedury – jak dostosować zasady już istniejące w placówce, by spełnić wymogi prawne? Jakie procedury są nowym wymogiem i należy je wprowadzić od podstaw? Jak to zrobić?
 • Dokumentacja związana z procedurami – jak być gotowym na ewentualną kontrolę?
Blok II

Formalne wymogi w zakresie współpracy z sądem, policją i pozostałymi organami udzielającymi pomocy małoletnim

 • Czy tylko nauczyciele i dyrekcja mają obowiązek potwierdzić znajomość nowych procedur? Dlaczego warto zapoznać z procedurami rodziców uczniów i jak to zrobić?
 • Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego – kogo i jak informować o incydentach w placówce?
 • Jak dokonać interwencji prawnej – w jakim wypadku należy poinformować sąd opiekuńczy o incydencie w szkole?
 • Informowanie policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego – jaki jest udział placówki i dyrektora w procesie zakładania Niebieskiej Karty?
Blok III

Obowiązki dyrektora placówki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego małoletniego w przypadku podejrzenia przemocy

 • Wsparcie dziecka i nastolatka w kryzysie zdrowia psychicznego – działania dyrektora jako przedstawiciela placówki.
 • CASE STUDY: Komunikacja z dzieckiem/nastolatkiem i jego rodziną – co w przypadku, jeżeli to sytuacja rodzinna jest przyczyną kryzysu?
 • Jak przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące sytuacji dziecka w kryzysie psychicznym/doświadczonego przemocą?
Blok IV

Efektywny system wsparcia małoletniego w kryzysie – case study, propozycje procedur

 • Kluczowe wnioski dla kadry zarządzającej dotyczące skali zjawiska wśród małoletnich – przyczyny i objawy oraz wykorzystanie wiedzy suicydologicznej we wspieraniu dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.
 • Jak zapewnić swoim podopiecznym anonimowość i bezpieczeństwo, gdy chcą zgłosić opiekunowi/wychowawcy swój problem? Sprawdzone rozwiązania do wdrożenia w placówce.
 • Jak powinna zareagować kadra pedagogiczna placówki, by przeprowadzić skuteczną interwencję kryzysową. Wskazówki do przeprowadzenia rozmowy z grupą podopiecznych i efektywnego wspierania  dzieci i młodzieży.
Co wyróżnia nasze szkolenie?
 • Ponad 4 godziny szkolenia „na żywo” – podczas którego poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące dostosowania istniejących procedur do standardów prawnych oraz opracowania brakujących dokumentów i zasad.
 • Kompleksowe opracowanie tematu – szkolenie prowadzone jest zarówno przez prawnika jak i terapeutę, dzięki czemu uzyskasz pełen zakres wiedzy związany z reagowaniem na sytuacje kryzysowe w placówce.
 • Najaktualniejsze przepisy prawa – uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oraz przepisów wykonawczych i zmieniających.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącymi podczas szkolenia – możesz zadać prelegentom pytania dotyczące treści szkolenia.
Szkolenie poprowadzą:
Marta Handzlik–Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Praktykujący prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawodowo zajmujący się szkleniem kadry zarządzającej placówek oświatowych oraz doradztwem w zakresie prawa oświatowego.

dr n. społ., dr. n. hum. Marlena Stradomska

Psycholog, psychoterapeuta, suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracownik w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym składającego się z dziewięciu części e-booka: Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, jest kierownikiem placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie. Dodatkowo jest ekspertką na platformie Życie Warte Jest Rozmowy i członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet wzorów omawianych na szkoleniu procedur.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy