Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           Głos pedagogiczny

 

Certyfikowane szkolenie online LIVE

Pierwsza pomoc psychologiczna w szkole

Dziecko doświadczające przemocy, depresji lub izolacji
w kontekście jego szkolnego funkcjonowania
– działania pomocowe wobec ucznia i rodziny

Szkolenie dla nauczycieli wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, prezentujące kolejne kroki postępowania w kryzysowych sytuacjach psychologicznych

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Ludorowska

 

Zdrowie psychiczne uczniów jest obecnie poważnie zagrożone, a czynniki ryzyka występują zarówno w szkole, jak i środowisku rodzinnym. Dzieci mierzą się z depresją, odrzuceniem, przemocą, doświadczają trudności emocjonalnych i poznawczych, a to ma wpływ na ich zachowanie i relacje z otoczeniem. Nie zawsze sami uczniowie czy ich rodzice zgłaszają konieczność uzyskania pomocy. Wówczas to do nauczycieli i szkolnych specjalistów należy właściwe rozpoznanie trudnej psychologicznie sytuacji ucznia i ustalenie odpowiedniej ścieżki pomocy. W tym celu potrzebne są:

 • odpowiednie narzędzia psychologiczne do diagnozy,
 • znajomość symptomów wskazujących na rodzaj zaburzenia czy wpływ czynników zewnętrznych,
 • wiedza o sprawdzonych rozwiązaniach pomocowych do zastosowania w szkole i we współpracy z rodzicami,
 • świadomość, jakich błędów należy unikać, udzielając uczniowi pomocy psychologicznej.

W związku z tym, specjalnie dla wszystkich nauczycieli wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, przygotowaliśmy 4-godzinne intensywne szkolenie, podczas którego przedstawimy: sposoby właściwego diagnozowania sytuacji dzieci doświadczających depresji, przemocy lub odrzucenia, sprawdzone działania pomocowe w szkole i ścieżki współpracy z rodzicami. Każde zagadnienie omawiane będzie w oparciu o autentyczne przykłady z praktyki prelegenta oraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów na ich uniknięcie.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na kształtowanie praktycznych umiejętności i bezpośrednie konsultacje.

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu:
 • Nie przeoczysz żadnego niepokojącego objawu zaburzeń czy trudności psychologicznych dziecka, a także uwrażliwisz się na mniej typowe symptomy, dzięki czemu żaden uczeń w Twojej szkole nie pozostanie bez wsparcia,
 • Właściwie zinterpretujesz zarówno trudne zachowania uczniów, jak i komunikaty rodziców na ich temat, dzięki czemu dotrzesz do prawdziwej przyczyny problemu psychologicznego,
 • Zbudujesz atmosferę więzi i staniesz się zaufanym dorosłym dla swoich uczniów, dzięki czemu zwiększysz prawdopodobieństwo, że uczniowie powiedzą Ci o przeżywanych trudnościach,
 • Zyskasz zaufanie i akceptację rodziców w zakresie proponowanych ścieżek pomocy zarówno w szkole, jak i placówkach zewnętrznych, dzięki czemu zmotywujesz ich do współpracy i zwiększysz skuteczność udzielanego dzieciom wsparcia,
 • Urealnisz rolę psychologa czy psychiatry i przekonasz dziecko i jego rodziców do konieczności skorzystania z jego pomocy, gdy wymagana będzie wsparcie instytucji zewnętrznej,
 • Unikniesz najczęstszych pułapek i błędów diagnostycznych dzięki licznym case studies przytaczanym przez prelegenta,
 • Odpowiednio zatroszczysz się o własne emocje i uczucia związane z wątpliwościami co do reagowania na trudne sytuacje swoich podopiecznych, obawy o ich bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne.
Szczegółowy program szkolenia:
Blok I

Przypadek 1. Uczeń doświadczający przemocy w środowisku rodzinnym

 • Jakie symptomy i zachowania mogą świadczyć o tym, że uczeń doświadcza przemocy w domu rodzinnym? Jak rozpoznać mniej „widoczne” przejawy przemocy psychicznej? – zestawienie zachowań ucznia, u podłoża których leży przemoc w środowisku rodzinnym
 • W jaki sposób postępować z uczniem, gdy podejrzewamy, że doświadcza przemocy, choć on sam tego nie zgłasza? Jak zyskać jego zaufanie i nie budząc w nim wstydu i lęku, upewnić się w swoich podejrzeniach – ścieżki postępowania i przykłady właściwych komunikatów adekwatne do wieku dziecka
 • Jak reagować, kiedy dziecko samo zasygnalizuje, czego doświadcza, a czego absolutnie nie należy robić? – modele postępowania i przykłady dialogów dopasowane do wieku ucznia
 • Jakie podejmować działania wobec rodziny/opiekunów dziecka? – bezpieczne zasady współpracy z rodzicem/opiekunem nieprzemocowym, możliwości współpracy z rodzicem przemocowym
 • Najczęstsze błędy w postępowaniu wychowawców i specjalistów szkolnych, sposoby ich naprawienia i unikania w przyszłości
 • W jaki sposób wzmocnić w dziecku doświadczającym przemocy poczucie własnej wartości, zaufanie do osoby dorosłej i poczucie bezpieczeństwa? Jak sprawić, by nie czuło się winne wobec rodzica przemocowego? O czym trzeba je informować?
 • Kiedy trzeba podjąć działania wykraczające poza placówkę szkolną i powiadomić policję, kuratora, założyć Niebieską Kartę? W jaki sposób to zrobić, minimalizując ryzyko eskalacji agresji ze strony przemocowego rodzica czy opiekuna?
 • Jak pogodzić obowiązek każdorazowego reagowania na przemoc wobec dziecka z własnymi wątpliwościami co do jego sytuacji? Jak zaopiekować się wyrzutami sumienia?
Blok II

Przypadek 2: Uczeń doświadczający depresji w kontekście jego szkolnego funkcjonowania

 • Depresja rozwojowa, środowiskowa, covidowa – różnicowanie podłoża depresji jako pierwszy krok do identyfikowania czynników ryzyka i inicjowania działań pomocowych.
 • Jakie objawy nieoczywiste mogą świadczyć o tym, że uczeń przeżywa depresję? Jak ich nie pomylić ze „zwykłymi” wahaniami nastroju, trudnościami poznawczymi, lękiem, zaburzeniami zachowania czy trudnościami szkolnymi o innych przyczynach, a kiedy wymienione objawy mogą wskazywać na depresję?
 • Jak właściwie interpretować „trudne” zachowania ucznia oraz informacje przekazywane o nim przez rodziców? Kiedy nie mamy do czynienia z jedynie brakiem motywacji do nauki czy „tylko agresją”?
 • W jaki sposób zdać „test zaufania” przeprowadzany przez ucznia na wybranym dorosłym? Jak reagować na komunikaty o zagrożeniach, by dziecko rozwinęło wątek? Czego absolutnie nie wolno bagatelizować?
 • Jak rozmawiać z uczniem z objawami depresji, by nie umacniać go w przekonaniu, że jest „nienormalny”? Jak urealnić rolę psychologa/psychiatry i przekonać dziecko do konieczności skorzystania z jego pomocy? Dlaczego ważne jest, by przekonać ucznia, że nie tylko on zmaga się z takimi objawami?
 • Jak przedstawić rodzicom swoje podejrzenia, by rozumieli powagę sytuacji i właściwie interpretowali zachowania dziecka, nie budząc w nich poczucia winy, lecz motywując do szukania rozwiązań? – wytyczne do rozmowy
 • Jakie podjąć działania psychoedukacyjne wobec uczniów, by realnie podnieść ich świadomość na temat depresji oraz stworzyć w szkole atmosferę zaufania i poczucia bezpieczeństwa jako czynnik chroniący w profilaktyce tej choroby?
Blok III

Przypadek 3. Uczeń doświadczający odtrącenia, izolacji lub izolujący się

 • Znaczenie właściwej diagnozy problemu osamotnienia ucznia dla dalszych działań – jak dopasować plan pomocy do przyczyny izolacji dziecka? Dlaczego zawsze trzeba zacząć od dania uczniowi nadziei na zmianę sytuacji?
 • Jak uniknąć pułapki zwracania uwagi wyłącznie na dzieci agresywne czy łamiące zasady, a jednocześnie w jaki sposób wzbudzić w sobie empatię wobec dziecka agresywnego czy wulgarnego?
 • Jak odróżnić dziecko „grzeczne” od „odsuniętego na bok”? Jak „nie nabrać się” na zapewnienia ze strony ucznia osamotnionego, że nie potrzebuje kolegów czy że lubi być sam?
 • Jak pomóc uwierzyć w siebie dziecku nieśmiałemu, by podejmowało próby nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami nawet mimo niepowodzeń? Jak wzmocnić jego poczucie własnej wartości, by zyskało odwagę do „bycia sobą”?
 • W jaki sposób pomóc uczniowi nieradzącemu sobie z agresją wobec kolegów podczas zabaw w grupie? Jak nie dopuścić do sytuacji stygmatyzacji i przyklejania łatki „tego złego”, by nie pozbawiać ucznia motywacji do zmiany swojego zachowania?
 • Jak pracować z dzieckiem odrzucanym z powodu swojej odmienności w zachowaniu czy wyglądzie? – praca indywidualna z dzieckiem pod kątem problemu.
 • Jakie działania podejmować z grupą odrzucającą kolegę/koleżankę – propozycje zajęć i zadań wymagających współpracy, stwarzających okazję na osiągnięcie sukcesu przez ucznia odtrącanego, orientacja na zalety i wspólne zainteresowania.
 • Dlaczego izolowanie ucznia przez grupę to też przemoc? Jak nie popełnić błędu zaniechania?– obowiązek reagowania przez nauczycieli i specjalistów na przemoc także poza murami szkoły.
 • Znaczenie współpracy z rodzicami zarówno dzieci izolowanych, jak i odrzucających – propozycje spotkań dla rodziców „wokół przemocy”.
Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – podczas którego poznasz narzędzia psychologiczne do diagnozy, metody doboru ścieżek wsparcia i sprawdzone rozwiązania pomocowe.
 • Ekspert i praktyk w zakresie pomocy psychologicznej – szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom.
 • Wiedza sprawdzona w praktyce – poznasz dobre praktyki wypracowane w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Ludorowska

Jestem psycholożką, absolwentką UAM w Poznaniu. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalu psychiatrycznym, prowadzę także prywatną praktykę. Publikuję Piszę do czasopism „Głos Pedagogiczny” i „Wychowanie w Przedszkolu”. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz inne liczne szkolenia z zakresu wspierania dziecka i rodziny (m.in. dotyczące problematyki autyzmu, przemocy wobec dziecka, rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, teorii przywiązania). W swojej pracy opieram się przede wszystkim (choć nie wyłącznie) na podejściu systemowym. Regularnie korzystam z superwizji, z pokorą akceptując fakt, że nie wiem wszystkiego. Aktualnie pracuję w Instytucie Psychoedukacji IPSIS w Swarzędzu. Staram się rozumieć, nie oceniając, nieustannie zdumiona faktem, jak bardzo ciekawa i inspirująca jest moja praca.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu „Pozytywna atmosfera w Twojej klasie”
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy